Jumalan luomisen ja pelastuksen kolmiossa

Jumalan luomisen ja pelastuksen kolmiossa

Jos maailma teitä vihaa, tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska ette ole maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he ovat minua vainonneet, he teitäkin vainoavat. Jos he ovat pitäneet minun sanani, he pitävät myös teidän sananne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos en olisi tullut ja puhunut heille, heillä ei olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä puolustaisivat syntiään. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun Isääni. Jos en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt, heillä ei olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ne ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan: 'He ovat vihanneet minua syyttä.' Joh 15:18–25

Armoa Armonruhtinaalta, Rauhaa Rauhanruhtinaalta.

Kallis kuulija, tunnetko maalaustaiteen kolmioasetelman? Siinä esimerkiksi ihmiset, maisemat tai esineet on aseteltu kolmion muotoon, jossa jokaisella kulmalla ja suoralla on merkityksensä taideteoksen kokonaisuudessa. Asetelman tehtävänä on kertoa teoksen osien yhteyksistä ja vastakohdista sekä auttaa katsojaa ymmärtämään teoksen sanoman.

Herramme ja Vapahtajamme Jeesus Kristus toimii tässä evankeliumissamme samoin. Hän, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, opettaa meitä ja luo eteemme kuvan kolmesta toisistaan poikkeavasta toimijasta. Kannallaan seisovan tasasivuisen kolmion kulmat kuvaavat näitä kolmea toimijaa ja kulmien väliset suorat niiden välisiä suhteita. – Kolmion oikeassa alanurkassa on epäuskoinen maailma. Vasemmassa nurkassa Kristukseen uskovat ja ylhäällä Pyhä Kolmiyhteinen Jumala.

Epäuskoinen maailma vihaa evankeliumia

Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa Jumala ilmoittaa siitä, miten Hän loi maailman ja myös ihmiskunnan. Sen luvun jakeissa 27 ja 28 ilmoitetaan: ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.”

Paratiisin alkutilassa ihminen rakasti, kunnioitti ja totteli täysin ja kaikessa Jumalaa, sillä Jumala ei olisi siunannut vihaa. Suhteemme Kaikkivaltiaaseen oli synnittömässä tilassamme molemminsuuntaiseen rakkauteen perustuva. Kolmioomme verrattuna voisi jopa sanoa sen olleen niin läheinen, että se koostui vain kahdesta pisteestä lähellä toisiaan.

Syntiinlankeemuksemme kuitenkin särki tämän yhteyden ja heitti koko ihmiskunnan etäälle Jumalasta kolmiomme etäiseen pisteeseen. Siksi epäuskossaan lankeemuksen alainen maailma vihaa Jumalaa, eikä halua luonnostaan kuulla Häntä. Sen vuoksi tämän kuvaamani kolmion oikea sivusta on alhaalta tulta ja tappuraa ylöspäin kohti Jumalaa. Jeesus ilmoittaa tämän tekstissämme sanoessaan maailman vihaavan Häntä ja Häneen uskovia. Maailma kuvittelee itsellään olevan kaiken, mutta vihassaan Jumalaa kohtaan se on kuitenkin kaikista köyhin eikä omista mitään pysyvää.

Jeesus ei tarkoita pelkästään avointa vainoa ja väkivaltaa uskovia kohtaan, vaan myös epäuskoa ja Jumalan sanan kieltämistä. Maailman viha Jumalaa kohtaan ilmenee välinpitämättömyytenä ja ylimielisyytenä Hänen pyhää sanaansa Raamattua ja Jumalan pyhiä sakramentteja kohtaan. Tämä viha perustuu siihen, ettei maailma tunne Jeesusta eikä Hänen Lähettäjäänsä. Maailman viha ei ole kuitenkaan millään puolusteltavissa. Syntiinlankeemus oli ihmisten oma valinta ja niin perustavalla tavalla olemustamme vahingoittava, ettei maailma edes tunne enää Luojaamme, vaan itsekeskeisyydessään, omahyväisyydessään ja ahneudessaan on Hänet unohtanut ja vihaa siksi Häntä.

Jeesus tiesi mistä puhui. Jo paratiisissa Jumalan Poika näki ihmiskunnan lankeemuksen ja tuntee sen seuraukset. Mutta siksi Hänet myös torjuttiin ja kiellettiin maan päällä vaeltaessaan. Häntä pilkattiin ja häväistiin. Lopulta Hänet tuomittiin kuolemaan ja ristiinnaulittiin. Jumalan Lähettämänä Vapahtajana Hänen täytyi ottaa vastaan, mutta myös kärsiä ja kantaa kaiken sen vihan ja epäuskon minkä syntiinlankeemuksemme aiheutti.

Koko ihmiskunta jo Aadamissa ja Eevassa lankesi perisyntiin, emmekä siten ole kukaan siitä osattomat emmekä viattomat. Ensimmäisten ihmisten lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina. Tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät Jumalan sanan, kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan.

Uskovat ottavat Jeesuksen vastaan

Tulemme kolmiomme vasempaan kulmaan ja samalla saarnan toiseen osaan. On Jumalan suurta armoa ja laupeutta, että meillä ylipäänsä on tämä Jumalan ja ihmiskunnan kolmiomuoto. Jumalalla olisi ollut täysi peruste ja oikeus katkaista yhteys ihmisiin ja jättää meidät kaukaiseksi etäpisteeksi ilman yhtäkään yhteyttä Häneen. Mutta niin Kaikkivaltias ei kuitenkaan tehnyt, vaan Hän lähetti Oman Poikansa maailmaan, Synnittömän syntisten keskelle. Vain Jeesus on Ainoa koko ihmiskunnan ja maailmanhistorian Synnitön. Jeesus ilmoittaa tämän sanoillaan: ”He ovat vihanneet minua syyttä.”

Kristus ei tullut tuomitsemaan, vaan Hän täytti puolestamme lain. Hän teki ainoastaan hyvää, eikä missään pois poikennut. Siksi Hän ei tehnyt eikä aiheuttanut mitään mikä olisi ansainnut vihaa. Synnitön Herramme on sen vuoksi syntiselle maailmalle kuin kirkas peili, jonka kirkkaus ja puhtaus osoittavat todeksi maailman syntiturmeluksen. Mutta juuri siksi Kristus perusti tämän kolmiomme pelastuksen kulman. Tänne Hän oli ottanut jo heidätkin, jotka ennen Hänen syntymäänsä uskoivat Tulevaan Messiaaseen. Tänne Hän kutsui opetuslapsensa ja kutsuu kaikki omansa aina aikojen loppuun saakka. Kolmion kannan matkalla oikeasta kulmasta vasempaan viha ja epäusko vaihtuvat uskoon.

Jeesus sanoo: ”Ei ole palvelija herraansa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, he teitäkin vainoavat.” Kenelläkään ei ole sijaintipistettään Jumalan yläpuolella. Jeesus ilmoittaa alkuperäisen luomistahtonsa totuuden: Kaikki ihmiset ovat Jumalan palvelijoita. Osa kieltää tämän kunniansa ja toimii synnin palvelijoina, osa saa löytää Jumalan palvelijan tehtävän, mutta joutuu sen tähden ensimmäisten vihaamiksi.

Siksi Jeesus ilmoitti totuudellisesti: ”Mutta koska ette ole maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, sen tähden maailma teitä vihaa.” Jeesus sanoo tämän merkiksi omilleen. He, jotka kuulevat ja seuraavat Hänen pyhää sanaansa, he, jotka tulevat Hänen oikein toimitettujen sakramenttiensa ääreen, joutuvat maailman silmissä vihatuiksi ja halveksituiksi. Mutta Kristus ennen kaikkea lohduttaa näillä sanoillaan. Sillä kuulethan Rakas Ystävä, olet Hänen valitsemansa. Meillä ei ole suurempaa armoa ja kunniaa!

Apostoli Pietarin ensimmäisen kirjeen, neljännen luvun, jakeissa 12 ja 13 Herramme Itse rohkaisee: ”Rakkaani, älkää pitäkö outona sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa, vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös iloitsisitte riemuiten hänen kirkkautensa ilmestyessä.”

Jeesus kääntää omiensa katseet sanaansa ja lohduttaa myös sanoen: ”Jos he ovat pitäneet minun sanani, he pitävät myös teidän sananne.” Jeesus tarkoittaa yhteisen Pyhän Raamattumme saarnaa, lakia ja evankeliumia, kautta sukupolvien. Hänen omansa julistavat uskollisesti sen mitä Hän on Itse sanonut. Kristuksen seurakunnan uskovat ovat pitäneet ja pitävät yhä uskollisesti Hänen sanansa torjuen harhaopit ja valheopetuksen säilyttäen puhtaan Jumalan sanan.

Jumalan sana pysyy Kristuksen tähden tässä uskovien usein ahtaaksikin ajassa käyvässä nurkkauksessa, jossa sen vuoksi on monenlaista ahdistusta ja tuskaa, ja joka on maailman ahdistaessa monella tapaa terävä ja satuttava. Mutta näistä kahdesta kolmiomme kannan kulmasta vain tässä on Herramme Jeesus Kristus Itse. Hänen vuokseen tästä pisteestämme puuttuu synti. Ajassa näemme olevan toisin, mutta Hänessä se kaikki on anteeksiannettu. Vapahtajamme vuoksi tästä lahjakulmauksestamme puuttuvat epätoivo ja päämäärättömyys. Uskomme ja toivomme on kiinnitetty Herraamme, joka pitää ne elossa omassa voimassaan.

Jeesus kutsuu kaikkia omikseen

Tulemme kolmanteen ja tärkeimpään kolmiomme pisteeseen. Ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika on Ylösnoussut kuolleista ja Isä otti Hänet takaisin taivaan autuuteen. Vapahtajamme ei kuitenkaan jättänyt meitä yksin, vaan lähetti meille Puolustajan, Pyhän Hengen, joka turvaa Herramme omat kaikkien maailman vainojen ja vihankin keskellä. Hänestä Herramme lupasi: ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä olen teille puhunut.” (Joh. 14:26)

Kaikessa Jeesus kaiken täytti. Siksi Hän sanoi: ”Jos en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt, heillä ei olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ne ja ovat vihanneet sekä minua että minun Isääni.” Nämä Herramme sanat pysäyttävät. Kysymme eikö synti olisi juuri silloin pysynyt, jos Jeesus ei olisi tullut ja tehnyt kaikkia tekojaan. Nyt Hän kuitenkin ilmoittaa, että juuri tekemiensä tekojen vuoksi epäuskoisten synti pysyy. Jos Jeesus ei olisi tullut ja uhrautunut edestämme, kaikkien ihmisten synnit olisivat pysyneet ja kuolisimme jokainen synteihimme. Silloin kenelläkään ei olisi myöskään Pyhän Hengen Jumalan lain kautta herättämää synnintuntoa ja orastavaa uskon ymmärrystä syntiturmeluksestamme Pyhän Kaikkivaltiaan edessä.

Mutta koska Jeesus on tullut ja antanut Täydellisen Uhrinsa edestämme, on maailma saanut evankeliumin kautta nähdä Hänet. Sen tähden pysyy viimeisellä tuomiolla heidän epäuskon syntinsä, jotka eivät ota uskossa vastaan Vapahtajamme sovitustyötä ja siinä meille hyväksiluettavaa Jumalan anteeksiantamusta ja armoa. Sillä Jeesuksen vuoksi kaikki muut ihmiskunnan kaikkina aikoina tekemät ja vielä edessä olevat synnit ovat jo anteeksi annetut, mutta epäuskon synti aiheuttaa ikuisen lankeemuksen, jos tämä täysi armo Jeesuksessa Kristuksessa ei täällä ajassa kelpaa.

Tässä kierroksemme kolmion ympäri täydentyy ja huipentuu. Kerran koittaa tuomion hetki, jolloin jää enää Jumalan näkökulma. Hän katsoo kolmiotamme yläkärjestä alas päin. Jumala ilmoittaa tämän viimeisen tuomion saarnassaan Matteuksen evankeliumin luvussa 25 jakeissa 31–46, joista tässä jakeet 31–33: ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.”

Tässä asetelmassa ihmiskunta käy tuomiolle. Silloin Jumalan tahtoma liike maailman kulmasta Kristuksen tähden pelastuneiden joukkoon on päättynyt, mutta Kristuksen armoon ja anteeksiantamuksen perustuva yhteys kestää Hänen vuokseen. Kolmiomme luomisen ja ajan suora sekä kanta puretaan. Kadotukseen joutuvat jäävät epäuskonsa tähden yksin ilman Kristusta ja iankaikkista elämää.

Mutta Vapahtajamme ottaa lupauksensa mukaan maailmasta valitsemansa luokseen taivaan autuuteen, päättymättömään iloon. Siellä suurimpana riemuna on se, että Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalihmisessä, ovat molemmat luonnot, jumalallinen ja inhimillinen, samassa persoonassa erottamattomasti yhtyneinä, kuten Augsburgin tunnustuksessa tunnustamme. Häntä ylistämme iäisyyksien iäisyyksiin.

Sillä tämä tunnustuksemme jatkaa: ”Tämä sama Kristus astui alas tuonelaan, nousi todella kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaisiin istuakseen Isän oikealla puolella, hallitakseen ja vallitakseen ikuisesti kaikkia luotuja sekä pyhittääkseen ne, jotka uskovat häneen, lähettämällä heidän sydämiinsä Pyhän Hengen, joka heitä johtaa, lohduttaa, tekee eläviksi ja puolustaa saatanaa ja synnin valtaa vastaan. Sama Kristus on näkyvällä tavalla tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.”

Pastori Marko Kailasmaan saarna Helsingissä 21.5.2023.


Tyhjä vasen

Lue saarnoja

  • All
  • Mika Bergman
  • Vesa Hautala
  • Kimmo Närhi
  • Dani Puolimatka
  • Markku Särelä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
  • Rippisaarna
  • Puhe
  • Hartaus
  • Matt. 5:1 12
  • Matt. 7:13 14
  • Matt. 7:15 21
  • Matt. 21:1 9
  • Luuk. 16:1 9
  • Luuk. 17:11 19
  • Luuk. 19:41 47
  • Joh. 4:5 26
  • Anteeksiantamus
  • Armonvälineet
  • Evankeliumi
  • Ilo
  • Ikuinen Elämä
  • Israel
  • Jaakob
  • Jeesuksen Kärsimys
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Job
  • Jumala
  • Jumalan Poika
  • Jumalan Rakkaus
  • Jumalan Sana
  • Kadotus
  • Kaksiluonto–oppi
  • Kaste
  • Katumus
  • Kiitos
  • Kiusaukset
  • Kristillinen Elämä
  • Kristillinen Seurakunta
  • Kristityn Risti
  • Kärsimys
  • Lohdutus
  • Lopunajat
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Oikea Oppi
  • Omaisuus
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Rauha
  • Sovitus
  • Suru
  • Synti
  • Usko
  • Vanhurskauttaminen
  • Koettelemukset
  • Synninpäästö
  • Kristuksen Taivaaseen Astuminen
  • Johannes Kastaja
  • Rukous
  • Pääsiäissunnuntai
  • Toinen Pääsiäispäivä
  • 1. Sunnuntai Pääsiäisestä (Quasi Modo Geniti)
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • 3. Sunnuntai Pääsiäisestä (Jubilate)
  • 4. Sunnuntai Pääsiäisestä (Cantate)
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marianpäivä
  • Laskiaissunnuntai (Esto Mihi)
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • 3. Paastonajan Sunnuntai (Oculi)
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Palmusunnuntai
  • Kiirastorstai
  • Pitkäperjantai
  • 1. Adventtisunnuntai
  • 2. Adventtisunnuntai
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Jouluaatto
  • Ensimmäinen Joulupäivä
  • Joulun Jälkeinen Sunnuntai
  • Uudenvuodenaatto
  • Uudenvuoden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Septuagesimasunnuntai
  • Seksagesimasunnuntai
  • Loppiainen
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 4. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 5. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 6. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Kynttilänpäivä
  • Helluntai
  • Pyhän Kolmiykseyden Päivä
  • 2. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 9. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 10. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Helatorstai
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 17. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Mikkelinpäivä
  • 20. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 21. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 22. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 26. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Pyhäinpäivä
  • Kirkkovuoden Lähinnä Viimeinen Sunnuntai
  • Tuomiosunnuntai
  • Maallinen Ja Hengellinen Uskovan Elämässä
  • Pyhä Saarnavirka
  • Harha
  • Antaminen
  • Etsikkoaika
  • Lähimmäinen
  • Kiitollisuus
  • 22.Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 1. Vuosikerta
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
  • Luuk. 5:1 11
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. "Kulkiessaan siitä ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Noustuaan tämä seurasi häntä.10. Hänen aterioidessaan tämän kodissa tapahtui, katso, että tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.11. Kun fariseukset näkivät
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Rippisaarna ja kehotus synnintunnustukseen 16.6.2024 Siitamajalla Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 20, jakeessa 12: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Fariseusten kysyessä häneltä [Jeesukselta] milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, hän vastasi heille ja sanoi: "Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, eikä sanota: 'Katso, täällä se on', tai: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä." Hän sanoi opetuslapsilleen: "Tulee aika, jolloin te haluaisitte
  Read More
  • 2. Adventtisunnuntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, hän näki hänen anoppinsa makaavan kuumeessa. Hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli heitä. Illan tultua hänen luokseen tuotiin monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, jotta
  Read More
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Armoa Armonruhtinaalta, rauhaa Rauhanruhtinaalta! Kalliit kristityt, Isäni opetti minut naulaamaan vasaralla, kun olin lapsi. Poika ei kuitenkaan oikein taitoa oppinut. Milloin löin ohi, milloin taas naula meni vinoon ja joskus napautin sormeenikin. Kärsivällisesti isä kuitenkin neuvoi kerta toisensa jälkeen. Ja joutuipa hän joskus
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
  • Pyhäinpäivä
 • Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Jesajan näyn luvussa 6, jakeissa 1–7: ”Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Rippisaarna
 • Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla piilossa, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja loistamaan kaikille huoneessa
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Saarna
 • Jeesus sanoi hänelle: "Jospa voisit uskoa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Heti lapsen isä huusi ja sanoi kyynelin: "Minä uskon, auta minua epäuskossani." Mark. 9:23-24 Erästä poikaa riivasi mykkä henki. Pojan isä oli ymmärrettävästi tuskainen ja hädissään poikansa tilanteesta. Mutta tässäkin Jeesus toimi ensin ja määrätietoisesti. Herramme antoi tällekin
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Heidän vaeltaessaan hän meni erääseen kylään. Eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. Hänellä oli sisar, nimeltään Maria, joka asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen sanaansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano siis
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Sen tähden, kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on Laki ja Profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu niille, jotka ovat lain alla, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä, sen tähden, ettei mitään lihaa julisteta hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnintunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta Laki ja Profeetat
  Read More
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä. Silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulenpuuska, ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat
  Read More
  • Helluntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Jos maailma teitä vihaa, tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska ette ole maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kalliit ystävät, Nykyisin jotkut varttuneemmatkin suomalaiset kysyvät: miksi maassamme vietetään kirkollisia juhlapyhiä. Niihin liittyvät vapaapäivät ansiotyöstä kyllä kelpaavat, mutta vain harva etsiytyy silloin Jumalan sanan kuuloon ja ehtoolliselle. Aikaisemmin pyhäkoulu- ja rippikoulutyö piti suurimman osan kansaa edes tietoisina pyhäpäivien merkityksistä. Jo suomen kielessämme
  Read More
  • Helatorstai
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
 • Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani." Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät,
  Read More
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka eräät teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Mutta jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, Kristuskaan ei ole noussut ylös. Mutta jos Kristus ei ole noussut ylös, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pääsiäissunnuntai
  • Saarna
 • Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, katso, poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet luokseen. Sen jälkeen,
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pitkäperjantai
  • Saarna
 • Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka aterioivat hänen kanssaan. Maria otti naulan oikeaa, kallisarvoista nardusvoidetta, voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Palmusunnuntai
  • Saarna
 • Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä ja Tosi, jolla on Daavidin avain, se, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Tiedän tekosi. Katso, olen pannut eteesi avoimen oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä voimasi on vähäinen, ja olet pitänyt sanani etkä ole kieltänyt nimeäni.
  Read More
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Niin eräs fariseuksista pyysi häntä syömään kanssaan. Hän meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka oli syntinen; ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, hän toi mukanaan alabasteripullon, asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojaan kyynelillään,
  Read More
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki

Muista myös saarnakirjat

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Markku Särelä
  • C. F. W. Walther
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
 • Oletus
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Satunnainen