Vakavia asioita, sekä pyhän ehtoollisen sakramentista

Vakavia asioita, sekä pyhän ehtoollisen sakramentista

Olemme kiinnittäneet lehdessämme huomiota moniin vakaviin asioihin, joilla kansankirkko on luopunut pyhästä Raamatun sanasta ja luterilaisesta opista. Näihin asioihin kuuluvat mm. opit vanhurskauttamisesta, Raamatun erehtymättömyydestä ja sen arvovallasta, kirkosta, julkisesta saarnavirasta sekä opin yksimielisyyteen perustuvasta kirkollisesta yhteydestä.

Kansankirkko hyväksyi ns. yhteisen julistuksen paavikirkon kanssa, mikä seikka osoitti suurta piittaamattomuutta luterilaisen uskon suurinta aarretta, vanhurskauttamisoppia kohtaan. Kun kansankirkko hyväksyi naispappeuden, se osoitti virallisesti ja julkisesti, ettei pyhä Raamattu ole sen opin ja käytännön ylin ohje. Ne kansankirkon teologit, jotka johdonmukaisesti ja loppuun saakka pitävät kiinni Raamatun erehtymättömyydestä, ovat ylen harvinaisia. Kansankirkko herätysliikkeineen ymmärtää kirkon, ei sen puhtaiden tuntomerkkien valossa, vaan lähinnä jonkinlaisena historiallisena jatkumona, johon erilaiset opit ja näkemykset mahtuvat sisään. Luonteenomaista tälle kirkko-opille on se, että kansankirkosta eroamista sen sekaoppisuuden tähden pidetään syntinä, jopa kadottavana kuoleman syntinä. Kansankirkko hyväksyi kirkkolain tunnustuspykälän muutoksella jo vuonna 1869 kirkon sisäisen unionismin, ja sen johdonmukaista seurausta ovat ulospäin suuntautuvat unionistiset päätökset ja pyrkimykset. Niistä räikeimpiä ovat yhteyspyrkimykset paavikirkon kanssa ja piispojen Rooman matkat, mutta ei pidä unohtaa eikä aliarvioida myöskään Porvoon julistusta, jolla kansankirkko ja Englannin anglikaaninen kirkko virallisesti tunnustivat toisensa täysiksi sisarkirkoiksi Tämä asia osoitti, ettei luterilainen ehtoollisoppi paljoakaan merkitse kansankirkolle, kun voidaan mennä samaan ehtoollispöytään niiden kanssa, jotka kieltävät todellisen, kaikkia ehtoollisvieraita koskevan Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolon ehtoollisen sakramentissa.

Luterilainen "on" ehtoollisessa


Meidän on kiinnitettävä suurta huomiota sekä oppiin pyhästä ehtoollisesta, että myös käytäntöön, kuinka sitä vietämme. Luther piti kiinni ehtoollisopissa erityisesti yhdestä tärkeästä sanasta eikä suostunut siitä luopumaan, kun vastustajat tulkitsivat sitä vastoin sen varsinaista merkitystä. Tämä sana oli "on", latinaksi "est.

Kun Zwingli ja muut vaativat, että tämä sana on ymmärretä kuvaannollisesti, Luther ei antanut periksi. Hän jopa kirjoitti sen neuvottelupöytään, että pitäisi sen mielessään koko neuvottelun ajan. Kun katoliset puhuivat leivän ja viinin kadottavan oman olemuksensa ja muuttuvan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, Luther piti kiinni sanasta "on", siis siitä, että ehtoollisaineet pysyvät olemukseltaan leipänä ja viininä eivätkä siis muutu, mutta että ne samalla ovat Kristuksen tosi ruumis ja veri, jotka ehtoollisessa otetaan vastaan suulla, kuitenkin sakramentillisella tavalla. Luther selvästi torjuu myös ajatuksen, että Kristuksen ruumis ja veri nautittaisiin 'kapernaumilaisella" tavalla, ts. samalla tavalla kuin syömme lihaa, mistä refurmoidut olivat syyttäneet luterilaisia. Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolon vaikuttavat asetussanat; ne sanat, jotka Kristus itse lausui asettaessaan ehtoollisen, ja jotka hänen käskystään toistetaan joka kerta kun ehtoollista vietetään. Tämä Kristuksen käsky on sanoissa: "Tehkää tämä." Luterilaiset eivät siis opeta, että leipä ja viini "muuttuisivat" olemukseltaan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, mitä sanaa roomalaiskatoliset käyttävät. Paavilaiset käyttävät muuttumisesta sana "transsubstantiatio", mikä merkitsee olemuksen, substanssin, muuttamista toiseksi. Kreikkalaisessa kirkossa oli käytetty toista muuttumista merkitsevää sanaa (ks. Puolustus X, 2) tarkoittamatta sillä samaa kuin paavilaiset. Bulgaari Theofylaktos käytti näet muuttumisesta kreikan kielistä käsitettä metaballoo, jolla sanalla hän ei puhunut leivän olemuksen muuttamisesta, vaan ilmaisi vain sitä, ettei leipä konsekraation jälkeen ollut enää pelkkä leipä, vaan samalla Kristuksen tosi ruumis. Selkeä luterilainen käsite on latinan "est" eli "on". Se on asetussanoista, siis Raamatusta, ja Kristuksen oma sana. Kielessämme on parasta käyttää "on" sanaa ja välttää sanaa 'muuttua'.

Milloin läsnäolo alkaa


On keskusteltu siitä, milloin Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolo eli ns. reaalipreesenssi alkaa. Luther ei pyrkinyt lyömään kiinni sen tarkkaa ajankohtaa paavilaisten tapaan. jotka kiistelivät siitä, minkä tavun kohdalla asetussanja lausuttaessa se alkaa. Luther ei myöskään tarkasti määritellyt, kuinka kauan läsnäolo kestää, vaan määritteli ehtoollistoimituksen riittävän kattavasti. Kuitenkaan luterilaiset tunnustuskirjat eivät siirrä reaalipreesenssin alkamista vasta nauttimisen yhteyteen, vaan sanovat: "Kaikkialla, missä ehtoollista vietetään Kristuksen asetuksen mukaan ja missä käytetään hänen lausumiaan sanoja, tapahtuu juuri niiden ensimmäisellä ehtoollisella lausuttujen Kristuksen sanojen voimasta, että Kristuksen ruumis ja veri jaetaan (!) ja vastaanotetaan todella läsnä olevina." (Yksimielisyyden ohje 7,75. TK 1990, s. 526.) Näin ollen reaalipreesenssi on olemassa jo ennen nauttimista.

Asetussanat saavat siis aikaan reaalipreesenssin. Jumalan sanan lausumisesta ei kuitenkaan vielä välttämättä seuraa, että sen täytyy toteutua heti, ellei Jumala ole lausunut sanaansa heti toteutuvaksi. Kun Jeesus sanoi pitalisille: 'Menkääj a näyttäkää itsenne papeille, Raamattu kertoo, että he matkalla ollessaan huomasivat tulleensa terveiksi (Luuk.17:14). Paraneminen ei siis tapahtunut sanojen lausumishetkellä. Toisella kerralla taas eräs palvelija "parani sillä hetkellä' kun Jeesus sanoi: "Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." (Matt.8:13.) Ratkaiseva sana ehtoollisopissa tässäkin kohden on jälleen tuo asetussanojen "on", Kristus ei näet sano: "on oleva". Näin asetussanojen sanamuoto edellyttää Kristuksen ruumiin ja veren läsnäoloa viimeistään heti asetussanojen tultua lausutuiksi.

Kristus siis ojensi opetuslapsilleen oman ruumiinsa ja verensä leivässä ja viinissä eikä niiden läsnäolo alkanut vasta niitä nautittaessa.Täten Vapahtajamme on huolehtinut siitä, ettei kukaan ajattelisi omalla syömisellään ja juomisellaan saavansa aikaan läsnäoloa, vaan että me ymmärtäisimme sen johtuvan Kristuksen asetuksesta.

Mitä kaikkea ehtoolliseen kuuluu


Luterilaiset tunnustuskirjat kiinnittävät huomiota siihen, mitä kaikkea ehtoolliseen kuuluu. Ne sanovat: "Siunaaminen eli asetus sanojen lausuminen ei vielä sinänsä saa sakramenttia aikaan, ellei noudateta koko sitä ehtoollisen toimittamisen järjestystä, jonka Kristus on säätänyt. Mitään sakramenttia ei ole siellä, missä siunattua leipää ei jaeta, oteta vastaan eikä nautita, vaan missä se suljetaan sakramenttilippaaseen tai uhrataan tai niissä sitä kannetaan kulkueessa [kuten paavin kirkossa tehdään]. Meidän on noudatettava Kristuksen käskyä: 'Tehkää tämä". Siihen kuuluu koko toimitus, koko sakramentin toimittaminen. Kristillisen seurakunnan kokouksessa otetaan esiin leipää ja viiniä, toimitetaan siunaaminen ja jakaminen; ehtoollinen otetaan vastaan, syödään ja juodaan; samalla julistetaan Herran kuolemaa. Tämä käsky on pidettävä siitä mitään poistamatta tai muuttamatta. Näin pyhä Paavali (1 Kor. 10) kuvaa meille leivän murtamisen ja vastaanottamisen koko toimituksen. (Yksimielisyyden ohje 7, 83-84.' K 1990,s. 527.)

Saamme ehtoollisessa Kristuksen tosi ruumiin ja veren syntiemme anteeksi antamiseksi. Tämä on pääasia. Luterilaiset tunnustuskirjat eivät ulota reaalipreesenssiä käytön ulkopuolelle. Jotta turhia kysymyksiä ja epäilyjä ei nousisi, Luther kehotti käyttämään siunatut ehtoollisaineet loppuun, asiasta jyrkkää lakia tekemättä.
Merkittävä kysymys on myös ehtoollisvieraiden sielunhoito. Kun pastorin ei ole aina mahdollista riittävästi keskustella etukäteen jokaisen ehtoollisvieraan kanssa, Luther suositteli, että se tapahtuisi kerran vuodessa, Tämä olisi varmaan hyvä neuvo meillekin. Vaikka meillä on sisäinen ehtoollinen ja ehtoolliselle ilmoittautuminen ja yleisesti ottaen pastorilla on monia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja vaikka hän voi tarvittaessa, kun hyväksi näkee, keskustella jäsenten kanssa ennen ehtoollista, mielestäni tällainen Lutherin suosittelema johdonmukainen käytäntö voisi olla suureksi siunaukseksi juuri meidän oloissamme.

Markku Särelä

(Luterilainen 02/2001)


Tyhjä vasen

Lue artikkeleita

  • All
  • Mika Bergman
  • Markku Särelä
  • Avioliitto
  • Israel
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Kirkollinen Yhteys
  • Kirkollisia Uutisia
  • Kristillinen Seurakunta
  • Luominen
  • Perhe–elämä
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Uskon Perusasiat Ja Raamatunselitys
  • Vanhurskauttaminen
  • Uudestisyntyminen
  • Jeesuksen Syntymä
  • Ehtoollinen
  • Kirkkohistoria
  • Kirkkokuri
  • Saarnavirka
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Etsimme nuoria miehiä ja varttuneempiakin, jotka ovat halukkaita pyhään saarnavirkaan Kuten tiedätte, kirkkomme on joutunut pastoripulaan. Sen vuoksi etsimme sellaisia nuoria miehiä ja jo varttuneitakin, jotka tuntevat sydämessään kutsumusta ja kiinnostusta pyhään saarnavirkaan. He voivat olla nuoriakin ja vasta rippikouluun tulevia. Mutta he voivat olla vanhempiakin, yli kolmekymmentävuotiaita. Pääasia on,
  Read More
 • Johdantoa Kristillisessä kirkossa saa opettaa vain pyhän Raamatun ilmoittamaa oppia. ”Ei pidä järkeillä yli sen, mikä on kirjoitettu.” (1 Kor. 4:6) Jokaiselle opille tulee olla selvä raamattunäyttö. Pyhä Raamattu on ainoa opin lähde. Se on myös itsessään selvä: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo tielleni.” (Ps. 119:105) Se on
  Read More
  • Kaste
  • Markku Särelä
  • Uudestisyntyminen
 • Koko Raamattu Jumalan sanana Käännös lähtee siitä, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana. Tämä periaate on ohjannut käännösprosessin jokaista vaihetta. Kääntämistä hallitsi pohjatekstin kunnioittaminen. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 1992 kirkkoraamattu. Käännettävän tekstin ajatus on pyritty välittämään suomen kielelle tinkimättä sen sanavalinnoista, mikäli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista.
  Read More
  • Raamattu
 • Uuden avioliittolain myötä useampi kansankirkon pastori on ilmaissut aikeensa vihkiä homopareja avioliittoon. He mieltävät toimivansa Raamatun hengessä siunatessaan kahden samaa sukupuolta olevan liiton. Ehkä osa heistä tiedostaa sen, että Raamattu tuomitsee useassa kohdassa samaa sukupuolta olevien väliset sukupuolisuhteet, mutta he yleensä ajattelevat näiden kohtien olevan sidoksissa omaan aikaansa. Kun pohditaan
  Read More
  • Avioliitto
  • Jumalan Sana
  • Mika Bergman
 • STLK:n 45. varsinaisen kirkkokunnankokouksen julkilausuma. Niin kuin Pyhä Henki liikkui alussa vetten päällä (1 Moos. 1:2), niin hän toimii myös pyhässä kasteessa luoden uutta. Sen kautta hän synnyttää synteihinsä kuolleet (Ef. 2:1) uuteen hengelliseen elämään (Joh. 3:5, Tiit. 3:5). Kasteen myötä saadaan Pyhä Henki (Apt. 2:38) sydämeen asumaan (1 Kor.
  Read More
  • Pyhä Henki
 • Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena
  Read More
  • Perhe–elämä
 • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi on Augsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze. Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa. Latvialainen sisarseurakuntamme
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • לָכֵן יִתֵּ֙ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמ֖וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes. 7:14. Selitettävä kohta on Jesajan kirjan alkupuolelta, Jes. 7:14. Ymmärtääksemme tätä jaetta meidän on katsottava
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 • Augsburgin tunnustuksen VII:n uskonkohdan mukaisesti tunnustamme: "Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan." (Saksalaisen tekstin mukainen käännös). Latinalainen versio kuuluu käännettynä: "Ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen (satis est) yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa." Ymmärrämme "evankeliumin
  Read More
  • Kirkollinen Yhteys
 • Monet kesät ja syksyt ovat muuttuneet talviksi ja taas kevään myötä kesiksi niistä ajoista, kun Jeesus Vapahtajani tarttui minua kädestä ja sanoi: "Minä näytän sinulle elämäsi tien, jota sinun tulee käydä." Sitä tietä olen kulkenut jo hyvin pitkälle, eikä sen määränpää ole vielä saavutettu, vaikka koti onkin jo lähellä. Usein
  Read More
  • Kristillinen Seurakunta
 • Te kansankirkon papit, jotka vastustatte niin sanottua naispappeutta, olette uskonne ja käytäntönne vuoksi tulilinjalla. Teitä vastustavat kansan enemmistö, tiedotusvälineet, epäuskoinen maailma sekä kaikki kansankirkon piispat, pappien valtaenemmistö ja suuri joukko kirkkokansaa. Vaikka haluatte edelleen pysyä kansankirkossa, minun sallittaneen kuitenkin kirjoittaa teille virkakysymyksessä puolustuspuhe, Plädoyer. Olen tottunut siihen, että usein kansankirkkoon
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Kirkollinen Yhteys
 • Kansankirkko muutti joitakin vuosia sitten käytäntöään ja jakaa myös lapsille ehtoollisen. Tätä uutta käytäntöä pyritään perustelemaan ja selittämään se luterilaiseksi. Oltiinko siis sitä ennen epäluterilaisia? Tunnustuksellinen luterilainen kirkko ei jaa ehtoollista pienille lapsille, vaan vasta niille, jotka ovat käyneet rippikoulun ja ovat konfirmoidut. Olemmeko siis epäluterilaisia?Käytäntömme perustuu seuraaviin asioihin. Kastamme
  Read More
  • Ehtoollinen
 • Yhteiskunnassa on keskusteltu jo pitkään siitä, kuinka homoseksuaaliseen suhteeseen on suhtauduttava. Nykyaikana keskustelu on entistäkin vilkkaampaa sen johdosta, että eduskunnassa on esitetty sellaisen lain säätämistä, joka johtaisi homoseksuaalisen suhteen rekisteröimiseen ja monessa suhteessa sen rinnastamiseen avioliiton kanssa. Tämän johdosta on syytä tarkastella sitä, mitä Raamattu ja sen ilmoittama luomisjärjestys asiasta
  Read More
  • Avioliitto
  • Luominen
 • Muutamia kymmeniä vuosia sitten ilmestyi englanninkielinen Raamatun käännös, jossa hebreankielinen sana, jonka oikea käännös on "neitsyt", käännettiin sanoilla "nuori nainen" (Young woman). On todennäköistä, että tämä väärä käännös johtui kääntäjien halusta kumota oppi siitä, että Jeesus syntyi neitseestä. Sillä se yhteys, jossa sana ilmenee, osoittaa selvästi, että kysymyksessä on neitsyt.
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 • Olemme kiinnittäneet lehdessämme huomiota moniin vakaviin asioihin, joilla kansankirkko on luopunut pyhästä Raamatun sanasta ja luterilaisesta opista. Näihin asioihin kuuluvat mm. opit vanhurskauttamisesta, Raamatun erehtymättömyydestä ja sen arvovallasta, kirkosta, julkisesta saarnavirasta sekä opin yksimielisyyteen perustuvasta kirkollisesta yhteydestä. Kansankirkko hyväksyi ns. yhteisen julistuksen paavikirkon kanssa, mikä seikka osoitti suurta piittaamattomuutta luterilaisen
  Read More
 • Rakkaudellinen kirkko ei ole ryhditön Raamatussa ei esiinny sanaa kirkkokuri, vaan se on myöhemman ajan teologinen termi. Haluamme antaa sille raamatullisen sisällön ja siirtää ajatuksistamme sivuun ne monet vaarinkaytökset, joita kirkon historian aikana inkvisiitioineen ja jalkapuineen on tähän sanaan sisällytetty. Kirkko, joka harjoittaa asiallisesti kirkkokuria, ei ajelehdi opin tuulissa ja
  Read More
  • Kirkkokuri
 • Luterilaisen ja reformoidun raamatunselityksen välillä on merkitsevä ero. Jokaiselle rivikristitylle ei ole kuitenkaan itsestään selvää, mikä tämä ero on. Yhteistä Luterilaisen opin mukaan Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki on johtanut Raamatun kirjoittajia siten, että kaikki heidän kirjoittamansa on Jumalan erityisestä henkivaikutuksesta kirjoitettua. Sitä sanomme inspiraatioksi eli innoitukseksi.
  Read More
  • Raamattu
 • 1. Uskomme, opetamme ja tunnustamme yhdessä kaikkien aikojen koko Kristuksen kirkon kanssa, että pyhän Raamatun, sekä Vanhan että Uuden testamentin, kaikki kanoniset kirjat ovat Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt Jumalan sana ja ilmoitus ja kristillisessä kirkossa opin ja elämän ylin ohje, jonka mukaan kaikkea opetusta ja kaikkia muita kirjallisia, jopa parhaimpien
  Read More
  • Raamattu
 • Apostoli Paavali opettaa Israelista perusteellisesti Roomalaiskirjeessä luvuissa 9-11. Jos haluamme päästä selville, mikä Israelin asema on Uuden Testamentin aikana, meidän on erityisesti tutkittava näitä lukuja. Vanha Testamentti sisältää paljon ennustuksia ja opetuksia Israelista. Mutta useat ennustukset ovat toteutuneet jo Vanhan Testamentin aikana. Lisäksi useat ennustukset sisältävät värikästä kuvakieltä: On ajallisesta
  Read More
  • Israel
 • 1. Avioliiton säätäminen ja tarkoitus Raamatussa Avioliitto on Jumalan järjestys, joka jo luomisessa on säädetty yhteiskunnan perustaksi. Kun Jumala oli luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, hän sääsi avioliiton suvun jatkumisen ja säilymisen tavaksi, 1 Moos. 1 :27-28: "Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksen, ja, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja
  Read More
  • Avioliitto
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki