Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Rajankäyntiä luterilaisen ja reformoidun, erityisesti fundamentalistisen, raamatunselityksen välillä

Rajankäyntiä luterilaisen ja reformoidun, erityisesti fundamentalistisen, raamatunselityksen välillä

Luterilaisen ja reformoidun raamatunselityksen välillä on merkitsevä ero. Jokaiselle rivikristitylle ei ole kuitenkaan itsestään selvää, mikä tämä ero on.

Yhteistä


Luterilaisen opin mukaan Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki on johtanut Raamatun kirjoittajia siten, että kaikki heidän kirjoittamansa on Jumalan erityisestä henkivaikutuksesta kirjoitettua. Sitä sanomme inspiraatioksi eli innoitukseksi. Myös yksittäiset sanat ovat inspiroituja, niin että kysymyksessä on sanainspiraatio. Näin uskomme Raamatun omien sanojen nojalla: "Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta" (2.Piet.1:21). "Jokainen (Raamatun) kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta"(2.Tim.3:16). Koska Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta, se on erehtymätön.

Tämä ei ole vain luterilaisten oppi, vaan monet muutkin sen tunnustavat, kuten useat roomalaiskatolilaiset ja reformoidut. Toisaalta on paljon luterilaisiksi ja reformoiduiksi lukeutuvia, jotka eivät tunnusta sanainspiraatiota eivätkä Raamatun erehtymättömyyttä. Tällä kertaa emme kuitenkaan kiinnitä huomiota näihin vahingollisiin käsityksiin, vaan kysymme eroa niiden luterilaisten ja reformoitujen välillä, jotka tunnustavat sanainspiraation ja Raamatun erehtymättömyyden.

Mitä on Fundamentalismi


Kaikkia, jotka tunnustavat sanainspiraation, on pyritty leimaamaan fundamentalisteiksi. Puhutaan fundamentalistisesta raamattukäsityksestä. Se ei kuitenkaan sovellu kaikkiin, ei varsinkaan tunnustuksellisiin luterilaisiin.

On huomioitava, että käsite fundamentalismi on peräisin erään englanninkielisen julkaisun The Fundamentals (suomeksi `peruskohdat´) nimestä, joka ilmestyi USA:ssa Chicagossa vv. 1910-1912. Siinä rakennettiin kristittyjen yhteys eräiden peruskohtien varaan. Niitä olivat mm. oppi luomisesta, Kolminaisuudesta, Kristuksen jumaluudesta ja hänen ruumiillisesta ylösnousemuksestaan, sovituksesta, uskosta vanhurskauttamisesta ja viimeisestä tuomiosta. Näihin oppeihin eivät kuuluneet esimerkiksi opit sakramenteista ja saarnavirasta. Fundamentalistinen liike hyökkäsi erityisesti teologista liberalismia vastaan. Sen kannattajat olivat reformoituja, joiden teologista työskentelyä määräsi reformoitu ajattelu.

Luonnollisestikaan fundamentalistisen liikkeen ohjelma ei vastannut luterilaista tunnustusta, joka edellyttää kirkolliseen yhteyteen yksimielisyyttä koko evankeliumin opissa ja kaikissa sen kohdissa sekä sakramenttien jakamisessa. Myös fundamentalistien perustava ote tutkia ja ymmärtää Raamattua on toinen kuin luterilaisilla.

Fundamentalismi on siis, vasta tämän vuosisadan ilmiö, kun taas tunnustukselliset luterilaiset kirkot Saksassa, Tanskassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa syntyivät jo 1800-luvulla, eikä niitä silloin nimitelty fundamentalisteiksi. Sana fundamentalismi johtuu siis englannin sanasta the fundamentals ´peruskohdat´, ei latinan sanasta fundamentum, ´perusta´. Ja fundamentalismilla ymmärretään sellaista tapaa ymmärtää Raamattua, jota tämäntyyppiset reformoidut käyttävät. Fundamentalisteja on luterilaisiksikin lukeutuvien joukossa, sillä reformoidun teologian vaikutus on suuri.
Fundamentalistit tulkitsevat Raamattua siten, että reformoidut väärät opit ovat mahdollisia. Näitä ovat muun muassa kaksinkertainen ennaltamääräämys, jonka mukaan Jumala on ennalta määrännyt toiset autuuteen ja toiset iankaikkiseen kadotukseen, sekä Kristuksen ruumiin ja veren todellisen läsnäolon kieltäminen ehtoollisessa. Erityisen vaarallinen oppi on se, ettei Pyhä Henki tarvitse kulkuneuvoja, siis sanaa ja sakramentteja, vaan vaikuttaa ilman niitä. Fundamentalistit eivät myöskään erota oikein toisistaan lakia ja evankeliumia. Useat fundamentalistit ovat uudestikastajia ja tuhatvuotisopin kannattajia. Heissä on myös aseista ja valanteosta kieltäytyjiä.

Missä aito luterilaisuus eroaa fundamentalismista?


On Raamatunkohtia, jotka luterilainen ymmärtää kirjaimellisesti ja fundamentalisti kuvaannollisesti, ja päinvastoin. Ehtoollisen asetussanat luterilaiset ymmärtävät kirjaimellisesti, fundamentalistit taas kuvaannollisesti. Raamatunkohdat, jotka fundamentalistit käsittävät puhuvan maanpäällisestä tuhatvuotisesta valtakunnasta, nämä käsittävät kirjaimellisesti, luterilaiset taas vertauskuvallisesti. Tässä on siis merkittävä ero. Luterilainen periaate on, että Raamattu on aina ymmärettävä kirjaimellisesti, ellei Raamattu itse anna ymmärtää puhuvansa kuvaannollisesti tai ellei jokin selvä uskonkohta pakota kuvaannolliseen ymmärtämiseen. Raamattua on selitettävä Raamatulla. Martti Luther lausuu: "Minulla on tapana ennen muuta huolehtia siitä, että jonkin raamatunkohdan selitys käy yksiin uskon kanssa ja on sen mukainen. Siten estetään kahdella tavalla tulkitseminen, ja tuodaan esiin sanojen ja lauseiden oikea luonnollinen merkitys" (St.L. II, 1380. 1.Moos.41:40 johdosta). Kirjassaan "Tunnustus Kristuksen ehtoollisesta" Luther lausuu julki periaatteensa reformoitua raamatuntulkintaa vastaan: "Raamatun sanat tulee jättää voimaan sellaisina kuin ne kuuluvat eikä antaa niille toista merkitystä, ellei jokin selvä uskonkohta pakota siihen" (St.L. XX, 1003). Kun tämän säännön mukaan toimitaan, ehtoollinen pysyy todellisena, lohdullisena sakramenttina, jossa saamme Kristuksen tosi ruumiin ja veren. Varjellumme silloin myös epäterveistä tuhatvuotisvaltakunnan opeista, jotka ohjaavat etsimään maallisia ja ruokkivat lihallista revanssihenkeä.

Vielä on eräs periaate, ehkä edellistä jopa painavampi, joka vaikuttaa Raamatun käyttöömme ja sen selittämiseen. Fundamentalistit ymmärtävät Raamatun lakikokoelmaksi, jossa on erilaisia säädöksiä, joihin krsitityt ovat sidotut. Näillä säädöksillä ei tarkoiteta kymmenen käskyn siveyslakia, jota kristitty uudessa kuuliaisuudessa haluaa noudattaa. Niitä eivät ole Jumalan luomisjärjestykset, joiden mukaan Jumala on tarkoittanut ihmiselämän kulkevan tässä maailmassa. Sellaisia ovat sen sijaan erilaiset käskyt ja kiellot, joita eri fundamentalistisesti ajattelevat suunnat löytävät Raamatusta ja joista ne tekevät tätä aikaa ja kaikkia aikoja koskevia käskyjä. Näitä ovat mm. paasto, voitelu, sapatti, valantekemis- ja aseisiin tarttumiskiellot, lihansyöntikielto, jalkojen pesu, rukousasennot, sairaiden parantamiset, kielillä puhumiset. Luettelo lie lähes loputon. Kaikki eivät kuitenkaan pidä noita kaikkia asioita käskettyinä tai kiellettyinä. Kullakin fundamentalistisella suunnalla on omat mieliaiheensa.

Näiden noudattamisen tai tavoittelun ajatellaan tuovan mukanaan hengellistä siunausta ja kuuluvan Raamatun opettamana uskovalle, jota Pyhä Henki kuljettaa. Kun Raamattua ei ymmärretä lain ja evankeliumin näkökulmasta, hengellisiä siunauksia luullaan löytyvän myös evankeliumin toisin sanoen Kristuksen ulkopuolelta noista erilaisista säädösten noudattamisista. Tavoitellaan Henkeä, ei Kristuksen tuntemista. Raamatullisen Kristussaarnan tilalla on Hengen tavoittelu teoista. Ja kun Henkeä ei heidän mukaansa saadakaan sanasta ja sakramenteista eikä Pyhä Henki tarvitse niitä tullakseen meihin, on tuo johdonmukaista yrittämistä.

Luterilaiselle Raamattu sen sijaan on jotakin aivan muuta. Se on hänelle Pyhän Hengen kirja, joka puhuu Kristuksesta. Uskonelämään kuuluu Raamatun käyttö, mutta ei laki- ja säädöskokoelmana, vaan etsimme siitä Kristusta. Pyhän Hengen virka on kirkastaa Kristusta, ottaa hänen omastaan ja jakaa meille. Kristus taas ei ole uusi Mooses, ei lainantaja, vaan Vapahtaja. Kaikki sellainen Raamatun tulkinta, mikä sivuuttaa tämän keskeisen asian, on itsessään jo sivuraiteella ja johtaa harhaan.
Varsinkin karismaattisessa liikkeessä Pyhän Hengen virka Kristusta kirkastamassa hämärtyy ja henki, jota he sanovat Pyhäksi Hengeksi, saa irrallisen ihmeitten tekijän roolin.

Fundamentalistit ovat tuottaneet paljon Raamatun ulkoista arvovaltaa puolustavia kirjoja esimerkiksi johdanto-opin alalla, mutta niistä puuttuu keskeisimmän asian pitäminen esillä ja keskuksessa.

Keskeisin asia


Luther lausuu: "Olen usein sanonut: Jos joku haluaa tutkia oikein Raamattua, varsinkin sen historiallisten kertomusten hengellistä merkitystä, hänen tulee kaiken avulla opettaa Herraa Kristusta, sillä tuo kaikki on tekemisissä saarnavirkaa eli evankeliumia ja uskoa koskevien kuvausten kanssa" (St.L. I-II, 359). Sanoma Kristuksesta sitoo Raamatun kirjat toisiinsa ja tekee siitä yhtenäisen kirjan. Kristus on Raamatun avain. Luther: " Raamattu on joka kohdassa yhtäpitävä, ja kaikki esimerkit ja raamatunkertomukset, niin, koko Raamattu aivan läpeensä tähtäävät Kristuksen tuntemiseen" (St.L. III, 18). Tämä Kristuksen tunteminen oli Lutherille Raamatun selityksen johtava periaate- jopa niin, että jos jokin selitys vei pois Kristuksesta, sellaisen selityksen täytyi olla väärä. Raamattu on kirjoitettu yksin Kristuksen tähden (St.L. III, 1964). Tämä armonoppi on kaiken selityksen a ja o. Jokainen selitys, joka ei rakenna pelastusta yksin Kristuksen varaan, on väärä; riippumatta siitä, miten raamatulliselta se yhtäkkiä näytää. Luterilaiset tunnustuskirjat lausuvat: "Tästä uskonkohdasta (vanhurskauttamisopista) riippuu erittäin paljon. Se näet auttaa ennen kaikkea koko pyhän Raamatun selkeään ymmärrykseen. Se yksin näyttää tietä tähän sanomattomaan aarteeseen ja Kristuksen oikeaan tuntemiseen. Yksin se avaa oven koko Raamattuun. Ilman tätä uskonkohtaa kurja omatunto ei voi saada oikeata, lujaa ja varmaa lohdutusta" (Puolustus IV, 3, käännetty saksankielisestä tekstistä).

Samalla kun Raamattu Pyhän Hengen kirjana kirkastaa kaikkialla Kristusta ja julistaa puhdasta armonoppia, se myös synnyttää ja ylläpitää sanomallaan uskoa Kristukseen. Reformoiduilla ja fundamentisella taholla ei ymmärretä Raamatun armonvälineluonnetta. Siellä ei myöskään käsitetä lain ja evankeliumin eroa eikä sen merkitystä Raamatun selittämisessä.

Ei ole siis ihme, jos siltä taholta tulee erilaisia vaatimuksia itsessään ehdonvaltaisten, vapaitten asioitten noudattamiseksi. Kysymyksessä on sama henki, joka Galatiassa sumensi kristittyjen silmiltä ristiinnaulitun Kristuksen ja lumosi heidät ottamaan vaarin päivistä ja juhla-ajoista ja saattoi heidät ympärileikkauttamaan itsensä (Gal.3:1; 4:10-11; 5:2-3). Luterilainen raamatunselitys antaa meille Hengen uskossa kuulemisen kautta (Gal.3:2), ei teoista. Se säilyttää meillä oikean kristillisen vapauden. Silloin emme etsi Henkeä emmekä pyhitystä asioista itsellemme ehdonvallan asioista, vaan ne säilyvät todella vapaina, jolloin kirkolla ei ole mitään tarvetta alistua menneitten aikojen tapoihin ja käytäntöihin, joita Kristus ei ole asettanut yleisesti kaikkina aikoina noudatettaviksi. Kun Kristus on meille kaikki kaikessa, silloin etsimme häntä sanasta ja sakramenteista, joissa hän tulee luoksemme. Reformoidut ja fundamentalistit eivät tätä osaa kylliksi arvostaa. Luterilainen taas sanoo: "Herra kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikksien elämän sanat ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä." (Joh.6:68-69)

Raamattua ei saa asettaa sitä itseään vastaan


Aito luterilaisuus ymmärtää Raamattua siten, ettei minkään kohdan selitys joudu ristiriitaan Raamatun selvän muualla lausutun opetuksen kanssa. Niinpä esimerkiksi Vuorisaarnan vannomista ja tappamista koskevia kieltoja ei tule selittää siten, että vala olisi aina kielletty tai että esivalta ei saisi asein ja voimakeinoin torjua pahaa ja suojella maata ja kansaa. Fundamentalistinen tulkinta sivuuttaa Raamatussa muualla lausutut selkeät totuudet eikä anna niille todellista merkitystä. Erityisesti sillä taholla on vaikeata ymmärtää raamatullista regimenttioppia, jonka mukaan Jumalalla on maallinen ja hengellinen valtapiiri, joita kumpaakin hän hallitsee eri tavalla. Jos tätä ei ymmärretä, joudutaan tarpeettomasti hankaluuksiin yhteiskunnan kanssa. Se antaa myös väärän ristinalaisuuden tunnon, jota erehdytään luulemaan korkeaksi hengellisyydeksi.

Markku Särelä
(Luterilainen 10/1992)


Tyhjä vasen

Lue artikkeleita

  • All
  • Mika Bergman
  • Markku Särelä
  • Avioliitto
  • Israel
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Kirkollinen Yhteys
  • Kirkollisia Uutisia
  • Kristillinen Seurakunta
  • Luominen
  • Perhe–elämä
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Uskon Perusasiat Ja Raamatunselitys
  • Vanhurskauttaminen
  • Uudestisyntyminen
  • Jeesuksen Syntymä
  • Ehtoollinen
  • Kirkkohistoria
  • Kirkkokuri
  • Saarnavirka
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Etsimme nuoria miehiä ja varttuneempiakin, jotka ovat halukkaita pyhään saarnavirkaan Kuten tiedätte, kirkkomme on joutunut pastoripulaan. Sen vuoksi etsimme sellaisia nuoria miehiä ja jo varttuneitakin, jotka tuntevat sydämessään kutsumusta ja kiinnostusta pyhään saarnavirkaan. He voivat olla nuoriakin ja vasta rippikouluun tulevia. Mutta he voivat olla vanhempiakin, yli kolmekymmentävuotiaita. Pääasia on,
  Read More
 • Johdantoa Kristillisessä kirkossa saa opettaa vain pyhän Raamatun ilmoittamaa oppia. ”Ei pidä järkeillä yli sen, mikä on kirjoitettu.” (1 Kor. 4:6) Jokaiselle opille tulee olla selvä raamattunäyttö. Pyhä Raamattu on ainoa opin lähde. Se on myös itsessään selvä: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo tielleni.” (Ps. 119:105) Se on
  Read More
  • Kaste
  • Markku Särelä
  • Uudestisyntyminen
 • Koko Raamattu Jumalan sanana Käännös lähtee siitä, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana. Tämä periaate on ohjannut käännösprosessin jokaista vaihetta. Kääntämistä hallitsi pohjatekstin kunnioittaminen. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 1992 kirkkoraamattu. Käännettävän tekstin ajatus on pyritty välittämään suomen kielelle tinkimättä sen sanavalinnoista, mikäli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista.
  Read More
  • Raamattu
 • Uuden avioliittolain myötä useampi kansankirkon pastori on ilmaissut aikeensa vihkiä homopareja avioliittoon. He mieltävät toimivansa Raamatun hengessä siunatessaan kahden samaa sukupuolta olevan liiton. Ehkä osa heistä tiedostaa sen, että Raamattu tuomitsee useassa kohdassa samaa sukupuolta olevien väliset sukupuolisuhteet, mutta he yleensä ajattelevat näiden kohtien olevan sidoksissa omaan aikaansa. Kun pohditaan
  Read More
  • Avioliitto
  • Jumalan Sana
  • Mika Bergman
 • STLK:n 45. varsinaisen kirkkokunnankokouksen julkilausuma. Niin kuin Pyhä Henki liikkui alussa vetten päällä (1 Moos. 1:2), niin hän toimii myös pyhässä kasteessa luoden uutta. Sen kautta hän synnyttää synteihinsä kuolleet (Ef. 2:1) uuteen hengelliseen elämään (Joh. 3:5, Tiit. 3:5). Kasteen myötä saadaan Pyhä Henki (Apt. 2:38) sydämeen asumaan (1 Kor.
  Read More
  • Pyhä Henki
 • Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena
  Read More
  • Perhe–elämä
 • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi on Augsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze. Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa. Latvialainen sisarseurakuntamme
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • לָכֵן יִתֵּ֙ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמ֖וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes. 7:14. Selitettävä kohta on Jesajan kirjan alkupuolelta, Jes. 7:14. Ymmärtääksemme tätä jaetta meidän on katsottava
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 • Augsburgin tunnustuksen VII:n uskonkohdan mukaisesti tunnustamme: "Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan." (Saksalaisen tekstin mukainen käännös). Latinalainen versio kuuluu käännettynä: "Ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen (satis est) yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa." Ymmärrämme "evankeliumin
  Read More
  • Kirkollinen Yhteys
 • Monet kesät ja syksyt ovat muuttuneet talviksi ja taas kevään myötä kesiksi niistä ajoista, kun Jeesus Vapahtajani tarttui minua kädestä ja sanoi: "Minä näytän sinulle elämäsi tien, jota sinun tulee käydä." Sitä tietä olen kulkenut jo hyvin pitkälle, eikä sen määränpää ole vielä saavutettu, vaikka koti onkin jo lähellä. Usein
  Read More
  • Kristillinen Seurakunta
 • Te kansankirkon papit, jotka vastustatte niin sanottua naispappeutta, olette uskonne ja käytäntönne vuoksi tulilinjalla. Teitä vastustavat kansan enemmistö, tiedotusvälineet, epäuskoinen maailma sekä kaikki kansankirkon piispat, pappien valtaenemmistö ja suuri joukko kirkkokansaa. Vaikka haluatte edelleen pysyä kansankirkossa, minun sallittaneen kuitenkin kirjoittaa teille virkakysymyksessä puolustuspuhe, Plädoyer. Olen tottunut siihen, että usein kansankirkkoon
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Kirkollinen Yhteys
 • Kansankirkko muutti joitakin vuosia sitten käytäntöään ja jakaa myös lapsille ehtoollisen. Tätä uutta käytäntöä pyritään perustelemaan ja selittämään se luterilaiseksi. Oltiinko siis sitä ennen epäluterilaisia? Tunnustuksellinen luterilainen kirkko ei jaa ehtoollista pienille lapsille, vaan vasta niille, jotka ovat käyneet rippikoulun ja ovat konfirmoidut. Olemmeko siis epäluterilaisia?Käytäntömme perustuu seuraaviin asioihin. Kastamme
  Read More
  • Ehtoollinen
 • Yhteiskunnassa on keskusteltu jo pitkään siitä, kuinka homoseksuaaliseen suhteeseen on suhtauduttava. Nykyaikana keskustelu on entistäkin vilkkaampaa sen johdosta, että eduskunnassa on esitetty sellaisen lain säätämistä, joka johtaisi homoseksuaalisen suhteen rekisteröimiseen ja monessa suhteessa sen rinnastamiseen avioliiton kanssa. Tämän johdosta on syytä tarkastella sitä, mitä Raamattu ja sen ilmoittama luomisjärjestys asiasta
  Read More
  • Avioliitto
  • Luominen
 • Muutamia kymmeniä vuosia sitten ilmestyi englanninkielinen Raamatun käännös, jossa hebreankielinen sana, jonka oikea käännös on "neitsyt", käännettiin sanoilla "nuori nainen" (Young woman). On todennäköistä, että tämä väärä käännös johtui kääntäjien halusta kumota oppi siitä, että Jeesus syntyi neitseestä. Sillä se yhteys, jossa sana ilmenee, osoittaa selvästi, että kysymyksessä on neitsyt.
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 • Olemme kiinnittäneet lehdessämme huomiota moniin vakaviin asioihin, joilla kansankirkko on luopunut pyhästä Raamatun sanasta ja luterilaisesta opista. Näihin asioihin kuuluvat mm. opit vanhurskauttamisesta, Raamatun erehtymättömyydestä ja sen arvovallasta, kirkosta, julkisesta saarnavirasta sekä opin yksimielisyyteen perustuvasta kirkollisesta yhteydestä. Kansankirkko hyväksyi ns. yhteisen julistuksen paavikirkon kanssa, mikä seikka osoitti suurta piittaamattomuutta luterilaisen
  Read More
 • Rakkaudellinen kirkko ei ole ryhditön Raamatussa ei esiinny sanaa kirkkokuri, vaan se on myöhemman ajan teologinen termi. Haluamme antaa sille raamatullisen sisällön ja siirtää ajatuksistamme sivuun ne monet vaarinkaytökset, joita kirkon historian aikana inkvisiitioineen ja jalkapuineen on tähän sanaan sisällytetty. Kirkko, joka harjoittaa asiallisesti kirkkokuria, ei ajelehdi opin tuulissa ja
  Read More
  • Kirkkokuri
 • Luterilaisen ja reformoidun raamatunselityksen välillä on merkitsevä ero. Jokaiselle rivikristitylle ei ole kuitenkaan itsestään selvää, mikä tämä ero on. Yhteistä Luterilaisen opin mukaan Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Pyhä Henki on johtanut Raamatun kirjoittajia siten, että kaikki heidän kirjoittamansa on Jumalan erityisestä henkivaikutuksesta kirjoitettua. Sitä sanomme inspiraatioksi eli innoitukseksi.
  Read More
  • Raamattu
 • 1. Uskomme, opetamme ja tunnustamme yhdessä kaikkien aikojen koko Kristuksen kirkon kanssa, että pyhän Raamatun, sekä Vanhan että Uuden testamentin, kaikki kanoniset kirjat ovat Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt Jumalan sana ja ilmoitus ja kristillisessä kirkossa opin ja elämän ylin ohje, jonka mukaan kaikkea opetusta ja kaikkia muita kirjallisia, jopa parhaimpien
  Read More
  • Raamattu
 • Apostoli Paavali opettaa Israelista perusteellisesti Roomalaiskirjeessä luvuissa 9-11. Jos haluamme päästä selville, mikä Israelin asema on Uuden Testamentin aikana, meidän on erityisesti tutkittava näitä lukuja. Vanha Testamentti sisältää paljon ennustuksia ja opetuksia Israelista. Mutta useat ennustukset ovat toteutuneet jo Vanhan Testamentin aikana. Lisäksi useat ennustukset sisältävät värikästä kuvakieltä: On ajallisesta
  Read More
  • Israel
 • 1. Avioliiton säätäminen ja tarkoitus Raamatussa Avioliitto on Jumalan järjestys, joka jo luomisessa on säädetty yhteiskunnan perustaksi. Kun Jumala oli luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, hän sääsi avioliiton suvun jatkumisen ja säilymisen tavaksi, 1 Moos. 1 :27-28: "Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksen, ja, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja
  Read More
  • Avioliitto
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki