Vakavia asioita, sekä pyhän ehtoollisen sakramentista

Vakavia asioita, sekä pyhän ehtoollisen sakramentista

Olemme kiinnittäneet lehdessämme huomiota moniin vakaviin asioihin, joilla kansankirkko on luopunut pyhästä Raamatun sanasta ja luterilaisesta opista. Näihin asioihin kuuluvat mm. opit vanhurskauttamisesta, Raamatun erehtymättömyydestä ja sen arvovallasta, kirkosta, julkisesta saarnavirasta sekä opin yksimielisyyteen perustuvasta kirkollisesta yhteydestä.

Kansankirkko hyväksyi ns. yhteisen julistuksen paavikirkon kanssa, mikä seikka osoitti suurta piittaamattomuutta luterilaisen uskon suurinta aarretta, vanhurskauttamisoppia kohtaan. Kun kansankirkko hyväksyi naispappeuden, se osoitti virallisesti ja julkisesti, ettei pyhä Raamattu ole sen opin ja käytännön ylin ohje. Ne kansankirkon teologit, jotka johdonmukaisesti ja loppuun saakka pitävät kiinni Raamatun erehtymättömyydestä, ovat ylen harvinaisia. Kansankirkko herätysliikkeineen ymmärtää kirkon, ei sen puhtaiden tuntomerkkien valossa, vaan lähinnä jonkinlaisena historiallisena jatkumona, johon erilaiset opit ja näkemykset mahtuvat sisään. Luonteenomaista tälle kirkko-opille on se, että kansankirkosta eroamista sen sekaoppisuuden tähden pidetään syntinä, jopa kadottavana kuoleman syntinä. Kansankirkko hyväksyi kirkkolain tunnustuspykälän muutoksella jo vuonna 1869 kirkon sisäisen unionismin, ja sen johdonmukaista seurausta ovat ulospäin suuntautuvat unionistiset päätökset ja pyrkimykset. Niistä räikeimpiä ovat yhteyspyrkimykset paavikirkon kanssa ja piispojen Rooman matkat, mutta ei pidä unohtaa eikä aliarvioida myöskään Porvoon julistusta, jolla kansankirkko ja Englannin anglikaaninen kirkko virallisesti tunnustivat toisensa täysiksi sisarkirkoiksi Tämä asia osoitti, ettei luterilainen ehtoollisoppi paljoakaan merkitse kansankirkolle, kun voidaan mennä samaan ehtoollispöytään niiden kanssa, jotka kieltävät todellisen, kaikkia ehtoollisvieraita koskevan Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolon ehtoollisen sakramentissa.

Luterilainen "on" ehtoollisessa


Meidän on kiinnitettävä suurta huomiota sekä oppiin pyhästä ehtoollisesta, että myös käytäntöön, kuinka sitä vietämme. Luther piti kiinni ehtoollisopissa erityisesti yhdestä tärkeästä sanasta eikä suostunut siitä luopumaan, kun vastustajat tulkitsivat sitä vastoin sen varsinaista merkitystä. Tämä sana oli "on", latinaksi "est.

Kun Zwingli ja muut vaativat, että tämä sana on ymmärretä kuvaannollisesti, Luther ei antanut periksi. Hän jopa kirjoitti sen neuvottelupöytään, että pitäisi sen mielessään koko neuvottelun ajan. Kun katoliset puhuivat leivän ja viinin kadottavan oman olemuksensa ja muuttuvan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, Luther piti kiinni sanasta "on", siis siitä, että ehtoollisaineet pysyvät olemukseltaan leipänä ja viininä eivätkä siis muutu, mutta että ne samalla ovat Kristuksen tosi ruumis ja veri, jotka ehtoollisessa otetaan vastaan suulla, kuitenkin sakramentillisella tavalla. Luther selvästi torjuu myös ajatuksen, että Kristuksen ruumis ja veri nautittaisiin 'kapernaumilaisella" tavalla, ts. samalla tavalla kuin syömme lihaa, mistä refurmoidut olivat syyttäneet luterilaisia. Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolon vaikuttavat asetussanat; ne sanat, jotka Kristus itse lausui asettaessaan ehtoollisen, ja jotka hänen käskystään toistetaan joka kerta kun ehtoollista vietetään. Tämä Kristuksen käsky on sanoissa: "Tehkää tämä." Luterilaiset eivät siis opeta, että leipä ja viini "muuttuisivat" olemukseltaan Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, mitä sanaa roomalaiskatoliset käyttävät. Paavilaiset käyttävät muuttumisesta sana "transsubstantiatio", mikä merkitsee olemuksen, substanssin, muuttamista toiseksi. Kreikkalaisessa kirkossa oli käytetty toista muuttumista merkitsevää sanaa (ks. Puolustus X, 2) tarkoittamatta sillä samaa kuin paavilaiset. Bulgaari Theofylaktos käytti näet muuttumisesta kreikan kielistä käsitettä metaballoo, jolla sanalla hän ei puhunut leivän olemuksen muuttamisesta, vaan ilmaisi vain sitä, ettei leipä konsekraation jälkeen ollut enää pelkkä leipä, vaan samalla Kristuksen tosi ruumis. Selkeä luterilainen käsite on latinan "est" eli "on". Se on asetussanoista, siis Raamatusta, ja Kristuksen oma sana. Kielessämme on parasta käyttää "on" sanaa ja välttää sanaa 'muuttua'.

Milloin läsnäolo alkaa


On keskusteltu siitä, milloin Kristuksen ruumiin ja veren läsnäolo eli ns. reaalipreesenssi alkaa. Luther ei pyrkinyt lyömään kiinni sen tarkkaa ajankohtaa paavilaisten tapaan. jotka kiistelivät siitä, minkä tavun kohdalla asetussanja lausuttaessa se alkaa. Luther ei myöskään tarkasti määritellyt, kuinka kauan läsnäolo kestää, vaan määritteli ehtoollistoimituksen riittävän kattavasti. Kuitenkaan luterilaiset tunnustuskirjat eivät siirrä reaalipreesenssin alkamista vasta nauttimisen yhteyteen, vaan sanovat: "Kaikkialla, missä ehtoollista vietetään Kristuksen asetuksen mukaan ja missä käytetään hänen lausumiaan sanoja, tapahtuu juuri niiden ensimmäisellä ehtoollisella lausuttujen Kristuksen sanojen voimasta, että Kristuksen ruumis ja veri jaetaan (!) ja vastaanotetaan todella läsnä olevina." (Yksimielisyyden ohje 7,75. TK 1990, s. 526.) Näin ollen reaalipreesenssi on olemassa jo ennen nauttimista.

Asetussanat saavat siis aikaan reaalipreesenssin. Jumalan sanan lausumisesta ei kuitenkaan vielä välttämättä seuraa, että sen täytyy toteutua heti, ellei Jumala ole lausunut sanaansa heti toteutuvaksi. Kun Jeesus sanoi pitalisille: 'Menkääj a näyttäkää itsenne papeille, Raamattu kertoo, että he matkalla ollessaan huomasivat tulleensa terveiksi (Luuk.17:14). Paraneminen ei siis tapahtunut sanojen lausumishetkellä. Toisella kerralla taas eräs palvelija "parani sillä hetkellä' kun Jeesus sanoi: "Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." (Matt.8:13.) Ratkaiseva sana ehtoollisopissa tässäkin kohden on jälleen tuo asetussanojen "on", Kristus ei näet sano: "on oleva". Näin asetussanojen sanamuoto edellyttää Kristuksen ruumiin ja veren läsnäoloa viimeistään heti asetussanojen tultua lausutuiksi.

Kristus siis ojensi opetuslapsilleen oman ruumiinsa ja verensä leivässä ja viinissä eikä niiden läsnäolo alkanut vasta niitä nautittaessa.Täten Vapahtajamme on huolehtinut siitä, ettei kukaan ajattelisi omalla syömisellään ja juomisellaan saavansa aikaan läsnäoloa, vaan että me ymmärtäisimme sen johtuvan Kristuksen asetuksesta.

Mitä kaikkea ehtoolliseen kuuluu


Luterilaiset tunnustuskirjat kiinnittävät huomiota siihen, mitä kaikkea ehtoolliseen kuuluu. Ne sanovat: "Siunaaminen eli asetus sanojen lausuminen ei vielä sinänsä saa sakramenttia aikaan, ellei noudateta koko sitä ehtoollisen toimittamisen järjestystä, jonka Kristus on säätänyt. Mitään sakramenttia ei ole siellä, missä siunattua leipää ei jaeta, oteta vastaan eikä nautita, vaan missä se suljetaan sakramenttilippaaseen tai uhrataan tai niissä sitä kannetaan kulkueessa [kuten paavin kirkossa tehdään]. Meidän on noudatettava Kristuksen käskyä: 'Tehkää tämä". Siihen kuuluu koko toimitus, koko sakramentin toimittaminen. Kristillisen seurakunnan kokouksessa otetaan esiin leipää ja viiniä, toimitetaan siunaaminen ja jakaminen; ehtoollinen otetaan vastaan, syödään ja juodaan; samalla julistetaan Herran kuolemaa. Tämä käsky on pidettävä siitä mitään poistamatta tai muuttamatta. Näin pyhä Paavali (1 Kor. 10) kuvaa meille leivän murtamisen ja vastaanottamisen koko toimituksen. (Yksimielisyyden ohje 7, 83-84.' K 1990,s. 527.)

Saamme ehtoollisessa Kristuksen tosi ruumiin ja veren syntiemme anteeksi antamiseksi. Tämä on pääasia. Luterilaiset tunnustuskirjat eivät ulota reaalipreesenssiä käytön ulkopuolelle. Jotta turhia kysymyksiä ja epäilyjä ei nousisi, Luther kehotti käyttämään siunatut ehtoollisaineet loppuun, asiasta jyrkkää lakia tekemättä.
Merkittävä kysymys on myös ehtoollisvieraiden sielunhoito. Kun pastorin ei ole aina mahdollista riittävästi keskustella etukäteen jokaisen ehtoollisvieraan kanssa, Luther suositteli, että se tapahtuisi kerran vuodessa, Tämä olisi varmaan hyvä neuvo meillekin. Vaikka meillä on sisäinen ehtoollinen ja ehtoolliselle ilmoittautuminen ja yleisesti ottaen pastorilla on monia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja vaikka hän voi tarvittaessa, kun hyväksi näkee, keskustella jäsenten kanssa ennen ehtoollista, mielestäni tällainen Lutherin suosittelema johdonmukainen käytäntö voisi olla suureksi siunaukseksi juuri meidän oloissamme.

Markku Särelä

(Luterilainen 02/2001)


Tyhjä vasen

Lue artikkeleita

  • All
  • Mika Bergman
  • Markku Särelä
  • Avioliitto
  • Israel
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Kirkollinen Yhteys
  • Kirkollisia Uutisia
  • Kristillinen Seurakunta
  • Luominen
  • Perhe–elämä
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Uskon Perusasiat Ja Raamatunselitys
  • Vanhurskauttaminen
  • Uudestisyntyminen
  • Jeesuksen Syntymä
  • Ehtoollinen
  • Kirkkohistoria
  • Kirkkokuri
  • Saarnavirka
  • Harha
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Johdantoa Kristillisessä kirkossa saa opettaa vain pyhän Raamatun ilmoittamaa oppia. ”Ei pidä järkeillä yli sen, mikä on kirjoitettu.” (1 Kor. 4:6) Jokaiselle opille tulee olla selvä raamattunäyttö. Pyhä Raamattu on ainoa opin lähde. Se on myös itsessään selvä: ”Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo tielleni.” (Ps. 119:105) Se on
  Read More
  • Kaste
  • Markku Särelä
  • Uudestisyntyminen
 • Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (STLK) kokoontuu vuosittain sisarseurakuntiensa kanssa yhteiseen konferenssiin. Tänä vuonna se järjestettiin Saksan Runkelissa Steedenin paikkakunnalla, jossa vierailevia seurakuntia isännöi sisarseurakuntamme, Evankelis-luterilainen Immanuel -seurakunta. STLK:n osanottajien lisäksi konferenssiin osallistui myös Saksan Teltlow-Flämingin ev.lut. seurakunta Jüterbogista, Bahrenin ja Annabergin evankelis-luterilainen tunnustusseurakunta, sekä Ylösnousemuksen tunnustuksellinen luterilainen seurakunta Latviasta. Konferenssin
  Read More
 • Pyhäinpäivänä, vuotuisen uskonpuhdistusjuhlamme yhteydessä, saimme todistaa riemullista hetkeä, kun Helsingin seurakuntamme apulaispastori, Risto Relander, asetettiin virkaansa. Installaation toimitti Helsingin seurakunnan pastori Markus Mäkinen. Toimituksessa oli mukana Relanderia siunaamassa pastorit Edward Brockwell, Kimmo Närhi ja Markku Särelä. Pastori Mäkinen painotti installaatiopuheessa, että julkinen saarnavirka on Kristuksen armolahja, jonka kautta evankeliumi ja
  Read More
 • Ikäväksemme joudumme toteamaan, että viimeisen neljän kuukauden aikana kaksi seurakuntamme pastoria on luopunut kutsustaan seurakuntiemme pastorina sekä seurakunnan jäsenyydestä. Mika Bergman ilmoitti erostaan 28.4.2018 ja Dani Puolimatka 15.8.2018. Molemmat pastorit ilmoittivat eronsa syyksi henkilökohtaisessa uskonvakaumuksessaan tapahtuneista muutoksista, jotka tekivät heidän toimintansa evankelis-luterilaiseen tunnustukseen sitoutuneessa seurakunnassa mahdottomaksi. Bergman toimi Helsingin ja
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Koko Raamattu Jumalan sanana Käännös lähtee siitä, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana. Tämä periaate on ohjannut käännösprosessin jokaista vaihetta. Kääntämistä hallitsi pohjatekstin kunnioittaminen. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 1992 kirkkoraamattu. Käännettävän tekstin ajatus on pyritty välittämään suomen kielelle tinkimättä sen sanavalinnoista, mikäli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista.
  Read More
  • Raamattu
 • Olen kiitollinen siitä, että minulla on tänä iltana mahdollisuus kommentoida Matti Väisäsen uutta kastekirjaa Pelastuksesta osalliseksi. Väisäsen kastekirjat ovat korostaneet hienolla tavalla kasteen luovuttamatonta arvoa ja niistä on ollut minulle henkilökohtaisesti suurta hyötyä elämäni aikana. Olen kuitenkin hyvin murheellinen Väisäsen uudesta kirjasta ja siitä, että sen ajatukset leviävät laajasti suomalaisen
  Read More
  • Harha
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Mika Bergman
  • Uudestisyntyminen
 • Uuden avioliittolain myötä useampi kansankirkon pastori on ilmaissut aikeensa vihkiä homopareja avioliittoon. He mieltävät toimivansa Raamatun hengessä siunatessaan kahden samaa sukupuolta olevan liiton. Ehkä osa heistä tiedostaa sen, että Raamattu tuomitsee useassa kohdassa samaa sukupuolta olevien väliset sukupuolisuhteet, mutta he yleensä ajattelevat näiden kohtien olevan sidoksissa omaan aikaansa. Kun pohditaan
  Read More
  • Avioliitto
  • Jumalan Sana
  • Mika Bergman
 • Pyhäinpäivänä 5.11. Lahdessa vihittiin pastoriksi teologian maisteri Markus Mäkinen-Taina. Virkaanvihkimys toimitettiin uskonpuhdistusjuhlan avausjumalanpalveluksen yhteydessä Rajakadun kirkolla. Virkaanvihkimyksen toimitti kirkkokunnanjohtaja pastori Mika Bergman. Vihkimyksessä avustivat muut STLK:n pastorit ja Luterilaisen Ristin Seurakunnan pastori Risto Relander. Markus Mäkinen-Tainan oli kutsunut pastoriksi Helsingin Tunnustuksellinsen Luterilainen seurakunta. Helsingin seurakunnassa palvelevat tällä hetkellä lisäksi pastorit
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Siitamajan leirikeskuksella pidettiin 23.–24.9. teologinen konferenssi, jonka aiheena oli saarnavirka. Konferenssin puhujina oli teologeja STLK:sta ja sisarseurakunnistamme Saksasta ja Suomesta. Osanottajia saapui näiden kirkkojen lisäksi myös muista suomalaisista kirkoista, sekä teologeja että maallikkoja. Konferenssi oli onnistunut. Se antoi eri maista oleville teologeille tilaisuuden tutustua uskonveljiinsä paremmin ja lujittaa sisarkirkkojen välisiä
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jeesus muslimi? Koraanissa puhutaan Jeesuksesta enemmän kuin kenestäkään toisesta henkilöstä. Koraani kertoo, että Jeesus paransi sairaita ja herätti kuolleita (3:49). Hän syntyi neitsyt Mariasta (3:45–47), julisti evankeliumia juutalaisille (3:49) ja oli Jumalan profeetta (6:85–90). Koraani liittää vain Jeesukseen sen, että Pyhä Henki tuki häntä hänen työssään (2:87, 253). Ainoastaan Jeesusta
  Read More
 • Raamatun opetus reliqua-kysymyksestä Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, Vapahtaja asetti pyhän ehtoollisen sakramentin. Raamattu kertoo meille, että asettaessaan ehtoollisen Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini” (Matt. 26:26). Sitten hän otti maljan, kiitti, antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Juokaa tästä kaikki;
  Read More
  • Ehtoollinen
 • Avioliitto ei-uskovan kanssa Raamattu ei sisällä ehdotonta kieltoa naimisiin menemisestä epäuskoisen kanssa. Se sisältää kuitenkin varoittavia esimerkkejä, mm. kuningas Salomon vaimot, jotka houkuttelivat hänet hyväksymään epäjumalanpalveluksen. (1 Kun. 11:4) Vanhassa testamentissa israelilaisilta, Jumalan kansalta, oli normaalisti kiellettyä mennä toiseen kansaan kuuluvan kanssa naimisiin. Uskovan ei pidä mennä naimisiin sellaisen kumppanin
  Read More
  • Avioliitto
 • STLK:n 45. varsinaisen kirkkokunnankokouksen julkilausuma. Niin kuin Pyhä Henki liikkui alussa vetten päällä (1 Moos. 1:2), niin hän toimii myös pyhässä kasteessa luoden uutta. Sen kautta hän synnyttää synteihinsä kuolleet (Ef. 2:1) uuteen hengelliseen elämään (Joh. 3:5, Tiit. 3:5). Kasteen myötä saadaan Pyhä Henki (Apt. 2:38) sydämeen asumaan (1 Kor.
  Read More
  • Pyhä Henki
 • Teologian maisterit Mika Bergman, Vesa Hautala ja Dani Puolimatka vihittiin ja asetettiin julkisesti saarnavirkaan 31.10.2015 Lahdessa, Rajakadun kirkossa. Vihkimisen ja virkaanasetuksen toimitti pastori Markku Särelä, joka oli myös ohjannut näiden teologien opiskelua Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon teologisessa koulutusohjelmassa usean vuoden ajan. Mika Bergmanin oli kutsunut saarnavirkaan Helsingin Tunnustuksellinen Luterilainen Seurakunta.
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena
  Read More
  • Perhe–elämä
 • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi on Augsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze. Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa. Latvialainen sisarseurakuntamme
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • לָכֵן יִתֵּ֙ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמ֖וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes. 7:14. Selitettävä kohta on Jesajan kirjan alkupuolelta, Jes. 7:14. Ymmärtääksemme tätä jaetta meidän on katsottava
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 •   Rev. Edward Brockwell asetettiin saarnavirkaanTampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastoriksi Siitamajalla  6.7.2010   Virkaanasetustilaisuuden ohjelma (PDF) Kuuntele pääkohdat virkaanasetustilaisuudesta (23 min,  MP3)  
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Augsburgin tunnustuksen VII:n uskonkohdan mukaisesti tunnustamme: "Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan." (Saksalaisen tekstin mukainen käännös). Latinalainen versio kuuluu käännettynä: "Ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen (satis est) yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa." Ymmärrämme "evankeliumin
  Read More
  • Kirkollinen Yhteys
 • Monet kesät ja syksyt ovat muuttuneet talviksi ja taas kevään myötä kesiksi niistä ajoista, kun Jeesus Vapahtajani tarttui minua kädestä ja sanoi: "Minä näytän sinulle elämäsi tien, jota sinun tulee käydä." Sitä tietä olen kulkenut jo hyvin pitkälle, eikä sen määränpää ole vielä saavutettu, vaikka koti onkin jo lähellä. Usein
  Read More
  • Kristillinen Seurakunta
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki