Kristillisen kirkon uskosta pyhään Raamattuun

Kristillisen kirkon uskosta pyhään Raamattuun

1. Uskomme, opetamme ja tunnustamme yhdessä kaikkien aikojen koko Kristuksen kirkon kanssa, että pyhän Raamatun, sekä Vanhan että Uuden testamentin, kaikki kanoniset kirjat ovat Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt Jumalan sana ja ilmoitus ja kristillisessä kirkossa opin ja elämän ylin ohje, jonka mukaan kaikkea opetusta ja kaikkia muita kirjallisia, jopa parhaimpien kristillisen kirkon kunnioittamien opettajien tuotteita on arvioitava.

Näin lausuessamme viittaamme erityisesti pyhän Raamatun omaan todistukseen ja kristillisen kirkon tunnustuksiin. Erityisesti on otettava huomioon seuraavat raamatunkohdat:

2 Tim. 3:14-17: "Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset,jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. " 2 Piet. 1: 19-21: "Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta." Joh. 20:31: "Nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä." Ef. 2:20: "Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kan-salaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu ja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus,jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa." 1.Piet. 4: 11: "Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja." 1.Kor. 4:6: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on. " Joh.10:35 : "Raamattu ei voi raueta tyhjiin. " Ilm. 22:18-19: "Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. " 5 Moos. 12:32: "Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois." Jer. 23:28: "Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra." Juuda 3: "Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta,joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu." 1 Kor. 10: 11: "Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. "

Nikaian uskontunnustuksessa lausutaan eräässä turmeltuneelle järjelle kompastuskiveksi osoittautuneessa uskonkohdassa, nimittäin opissa Kristuksen kuolleista nousemisesta, että se tapahtui "kirjoitusten mukaan". Samassa tunnustuksessa lausutaan edelleen, että Pyhä Henki "on puhunut profeettojen kautta ".

Yksimielisyyden ohjeessa me tunnustaudumme, "Vanhan ja Uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, Israelin puhtaaseen ja kirkkaaseen lähteeseen, mikä yksin on se ainoa, tosi ohje, jonka mukaan kaikki opettajat ja opit on ojennettava ja arvosteltava" (TK 1948, Yksimielisyyden ohje, Täydellinen selitys, Pääkohdittainen selitys 3. S. 453).

Luterilaisten tunnustuskirjojen laatijat ammentavat kaikkialla tunnustamansa opin pyhästä Raamatusta, riippumatta siitä, mainitsevatko ne raamattutodistuksen vai eivät. On myös huomattava, että Luterilaiset tunnustuskirjat käyttävät hyvin usein pyhästä Raamatusta nimeä Jumalan sana ja. puhuvat Raamatun sanoista Pyhän Hengen sanoina. "Luulevatkohan he (paavilaiset), että samaa asiaa toistetaan turhanpäiten? Arvelevatkohan, että nämä sanat ovat PyhäItä Hengeltä lipsahtaneet hänen huomaamattaan?" (Puolustus IV,108. TK 1990, s. 106). Uskonpuhdistaja Martti Luther lausuu Isossa katekismuksessa lasten kastetta käsitellessään: "Koska me tiedämme, ettei Jumala valehtele. Minä saatan erehtyä ja pettää, samoin saattavat lähimmäisenija kaikki ihmiset. Mutta Jumalan sana ei voi erehtyä." (Kohta 57. TK 1990, s. 406.)

2. Pyhän Hengen vaikutus Raamatun inspiraatiossa ulottuu kaikkiin Raamatun kirjoihin, siis sekä Vanhan että Uuden testamentin kirjoihin, siten, että ei ole eroa eri kirjojen välillä eikä eri raamatunkohtien välillä. Inspiraatio on yhtäläinen kaikkiin Raamatun kirjoihin, sen osiin, lauseisiin ja sanoihin nähden. Näin kaikki se, mitä Raamattu omilla sanoilIaan ilmaisee, on siellä Jumalan tahdosta, hänen nimenomaisesta vaikutuksestaan ja tarkoituksestaan, ja tämän kaiken alle ja johtoon kristillinen kirkko on asetettu. Raamatun inspiraatio on siis sanainspiraatiota ja kaikki hyökkäykset Raamatun sanainspiraatiota vastaan ovat hyökkäys kristillisen kirkon apostolis-profeetallista Kristus-perustusta vastaan.

3. Koska Jumala itse tunnustaa profeettojen ja apostoli en kautta antamansa Raamatun sanan omaksi sanakseen, Raamatun luotettavuus on sillä samalla ylhäisellä täysin pettämättömällä tasolla kuin Jumalankin luotettavuus. Samoin kuin Jumala on täysin luotettava, totta puhuva, erehtymätön ja sanansa toteuttava, niin on myös pyhä Raamattu, hänen sanansa. Raamatun sanan varmuus on yhteydessä Jumalan uskollisuuteen, hänen, joka ei saata itseään kieltää, 2 Tim. 2: 11, 13, ja joka ei valhettele, Tiit. 1 :2, eikä voi valhetella, Hebr. 6: 18. Tälle Jumalan erehtymättöinälle sanalle rakentuu pyhä evankeliumi kaikissa opinkohdissaan, ja niin myös se kristillinen toivo, mikä meillä on, on "kuin sielun ankkuri, varma ja luja", Hebr. 6:19.

4. Pyhän Raamatun keskeinen pääsanoma on evankeliumi eli sanoma siitä valmiista, täydellisestä syntien sovituksesta, jonka Jumala teki Poikansa Herran Kristuksen Jeesuksen kautta meidän hyväksemme. Jos emme ymmärrä tätä sanomaa, Raamattu jää meille suljetuksi kirjaksi. Kristuksesta käsin, Vanhassa testamentissa luvattuna ja sen täyttymyksenä tulleena ihmiskunnan Vapahtajana koko ihmiskunnan historia aukenee selkeänäja Raamatun tapahtumat tulevat ymmärrettäviksi, nimittäin luominen, viattomuuden tila paratiisissa, lankeemus, lupaus Vapahtajasta, sitten Messiaan esivanhempien linja ennen vedenpaisumusta ja sen jälkeen, Israelin historia, lupauksen täyttyminen Jeesuksen, Jumalan Pojan, tullessa ihmiseksi, hänen työnsä, ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa, tämä pakanain aika, kun evankeliumia julistetaan kaikessa maailmassa, Kristuksen tulemus tuomiolle ja Kristuksen seurakunnan iankaikkinen taivaallinen hääjuhla. Ihmiselle, joka luulee pelastuvansa tekojen kautta, Raamattu on lähinnä lakikirja eikä hän osaa tehdä oikeata eroa lain ja evankeliumin välillä. Vanha testamentti ei myöskään aukene niille, jotka tutkivat sitä ilman lupausta Messiaasta ja ilman profeettojen ja Israelin kansan tälle lupaukselle rakentuvaa Messias-odotusta.

5. Koska kristillisen kirkon on määrä olla apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettu ja koska apostoleista alkanut Uuden liiton aika on viimeinen aika, ei uusia ilmoituksia enää voi tulla pyhän Raamatunnjatkeeksi ja täydennykseksi tai sitä korvaamaan ja muuttamaan, vaan usko on pyhille kerta kaikkiaan annettu. Torjumme pyhimmän uskomme vastaisena sekä profeettojen ja apostoleitten virkaa loukkaavana kaikki käsitykset, joiden mukaan kristillisellä kirkolla olisi oikeus kehitellä uusia opinkappaleita ja että kirkon usko ja oppi olisi kulloisestakin ajasta riippuvainenja voitaisiin mukauttaa ajan hengen vaatimuksia vastaavaksi.

6. Kristillisen kirkon tehtävänä ja sen paimenten virkaan kuuluvana on valvoa ja estää väärien oppien tunkeutuminen kirkon saama- ja oppituoleihin, siis myös sen opettajien koulutukseen-Tämä voi tapahtua vain pitäytymällä Raamattuun Jumalan sanana ja pysymällä eheästi tässä sanassa, Joh. 8:31-32.

7. Sanassa pysyminen edellyttää myös pysymistä terveissä Raamatun selitysperiaatteissa. Raamattua on selitettävä sillä itsellään pysymällä Raamatun itse ilmaisemissa opinkohdissa ja uskollisena sille yhteydelle, missä mitäkin sanaa on käytetty. Vaikka Raamatun sana puhuttelee epäuskoistakin lukijaa, kun hän lukee sitä niin kuin se on kirjoitettu, sitä ei kuitenkaan saa selittää ihmisen turmeltuneen järjen valossa. Kaikki sellaiset Raamatun selitysmetodit, joiden lähtökohtana on turmeltunut, uskon kuuliaisuuteen alistamaton ihmisjärki, ovat kristillisessä kirkossa hylättävät ja ne ovat harhaan johtavia.

8. Edellä sanottu sisältää samalla sen, että on palattava uskonpuhdistaja Martti Lutherin ja Luterilaisten tunnustuskirjojen tapaan käyttää ja tutkia Raamattua. On palattava myös heidän Raamatun selitysperiaatteisiinsa. Samalla edellä sanottu merkitsee sitä, että torjumme Roomalaiskatolisen kirkon ja muiden käsityksen ymmärtää tradition olevan Jumalan sanaa Raamatun ohella. Torjumme eräiden nimiluterilaisten kirkkojen käytännön päättää kirkon oppia ja elämää koskevista asioista sivuuttamalla Raamattu ylimpänä normina. Torjumme historialliskriittisen koulukunnan tavan käsitellä ja selittää pyhää Raamattua. Torjumme myös Ev.lut. Wisconsinin synodin tekstiyhteyden ja selvien opin sijaintipaikkojen merkityksen sivuuttavan tavan selittää Raamattua, mikä on johtanut varsinkin opeissa ehtoollisesta, kirkosta ja virasta pois perusasioista uusiin tulkintoihin.

9. Pitäydymme ja tunnustaudumme Luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin Jumalan sanan oikeana selityksenä. Kun pyhä Raamattu on norma normans (ohjaava normi), niin Tunnustuskirjat saavat normatiivisuutensa sitä kautta, että niiden oppi on Raamatusta otettuja sellaisena oikea. Näin emme toisaalta aseta Tunnustuskirjoja Raamatun rinnalle, vaan sen alle, ja toisaalta emme jätä kirkkoa avoimeksi kaikenlaisille opintuulille, vaan kirkolla on selvä ohjeel-linen tunnustus, joka on norma normata (ohjattu normi), normi, joka on saanut normatiivisuutensa Raamatusta.

Markku Särelä

(Luterilainen  10/2003) 


Tyhjä vasen

Lue artikkeleita

  • All
  • Mika Bergman
  • Avioliitto
  • Israel
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Kirkollinen Yhteys
  • Kirkollisia Uutisia
  • Kristillinen Seurakunta
  • Luominen
  • Perhe–elämä
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Uskon Perusasiat Ja Raamatunselitys
  • Vanhurskauttaminen
  • Uudestisyntyminen
  • Jeesuksen Syntymä
  • Ehtoollinen
  • Kirkkohistoria
  • Kirkkokuri
  • Saarnavirka
  • Harha
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (STLK) kokoontuu vuosittain sisarseurakuntiensa kanssa yhteiseen konferenssiin. Tänä vuonna se järjestettiin Saksan Runkelissa Steedenin paikkakunnalla, jossa vierailevia seurakuntia isännöi sisarseurakuntamme, Evankelis-luterilainen Immanuel -seurakunta. STLK:n osanottajien lisäksi konferenssiin osallistui myös Saksan Teltlow-Flämingin ev.lut. seurakunta Jüterbogista, Bahrenin ja Annabergin evankelis-luterilainen tunnustusseurakunta, sekä Ylösnousemuksen tunnustuksellinen luterilainen seurakunta Latviasta. Konferenssin
  Read More
 • Pyhäinpäivänä, vuotuisen uskonpuhdistusjuhlamme yhteydessä, saimme todistaa riemullista hetkeä, kun Helsingin seurakuntamme apulaispastori, Risto Relander, asetettiin virkaansa. Installaation toimitti Helsingin seurakunnan pastori Markus Mäkinen. Toimituksessa oli mukana Relanderia siunaamassa pastorit Edward Brockwell, Kimmo Närhi ja Markku Särelä. Pastori Mäkinen painotti installaatiopuheessa, että julkinen saarnavirka on Kristuksen armolahja, jonka kautta evankeliumi ja
  Read More
 • Ikäväksemme joudumme toteamaan, että viimeisen neljän kuukauden aikana kaksi seurakuntamme pastoria on luopunut kutsustaan seurakuntiemme pastorina sekä seurakunnan jäsenyydestä. Mika Bergman ilmoitti erostaan 28.4.2018 ja Dani Puolimatka 15.8.2018. Molemmat pastorit ilmoittivat eronsa syyksi henkilökohtaisessa uskonvakaumuksessaan tapahtuneista muutoksista, jotka tekivät heidän toimintansa evankelis-luterilaiseen tunnustukseen sitoutuneessa seurakunnassa mahdottomaksi. Bergman toimi Helsingin ja
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Koko Raamattu Jumalan sanana Käännös lähtee siitä, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana. Tämä periaate on ohjannut käännösprosessin jokaista vaihetta. Kääntämistä hallitsi pohjatekstin kunnioittaminen. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 1992 kirkkoraamattu. Käännettävän tekstin ajatus on pyritty välittämään suomen kielelle tinkimättä sen sanavalinnoista, mikäli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista.
  Read More
  • Raamattu
 • Olen kiitollinen siitä, että minulla on tänä iltana mahdollisuus kommentoida Matti Väisäsen uutta kastekirjaa Pelastuksesta osalliseksi. Väisäsen kastekirjat ovat korostaneet hienolla tavalla kasteen luovuttamatonta arvoa ja niistä on ollut minulle henkilökohtaisesti suurta hyötyä elämäni aikana. Olen kuitenkin hyvin murheellinen Väisäsen uudesta kirjasta ja siitä, että sen ajatukset leviävät laajasti suomalaisen
  Read More
  • Harha
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Mika Bergman
  • Uudestisyntyminen
 • Uuden avioliittolain myötä useampi kansankirkon pastori on ilmaissut aikeensa vihkiä homopareja avioliittoon. He mieltävät toimivansa Raamatun hengessä siunatessaan kahden samaa sukupuolta olevan liiton. Ehkä osa heistä tiedostaa sen, että Raamattu tuomitsee useassa kohdassa samaa sukupuolta olevien väliset sukupuolisuhteet, mutta he yleensä ajattelevat näiden kohtien olevan sidoksissa omaan aikaansa. Kun pohditaan
  Read More
  • Avioliitto
  • Jumalan Sana
  • Mika Bergman
 • Pyhäinpäivänä 5.11. Lahdessa vihittiin pastoriksi teologian maisteri Markus Mäkinen-Taina. Virkaanvihkimys toimitettiin uskonpuhdistusjuhlan avausjumalanpalveluksen yhteydessä Rajakadun kirkolla. Virkaanvihkimyksen toimitti kirkkokunnanjohtaja pastori Mika Bergman. Vihkimyksessä avustivat muut STLK:n pastorit ja Luterilaisen Ristin Seurakunnan pastori Risto Relander. Markus Mäkinen-Tainan oli kutsunut pastoriksi Helsingin Tunnustuksellinsen Luterilainen seurakunta. Helsingin seurakunnassa palvelevat tällä hetkellä lisäksi pastorit
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Siitamajan leirikeskuksella pidettiin 23.–24.9. teologinen konferenssi, jonka aiheena oli saarnavirka. Konferenssin puhujina oli teologeja STLK:sta ja sisarseurakunnistamme Saksasta ja Suomesta. Osanottajia saapui näiden kirkkojen lisäksi myös muista suomalaisista kirkoista, sekä teologeja että maallikkoja. Konferenssi oli onnistunut. Se antoi eri maista oleville teologeille tilaisuuden tutustua uskonveljiinsä paremmin ja lujittaa sisarkirkkojen välisiä
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jeesus muslimi? Koraanissa puhutaan Jeesuksesta enemmän kuin kenestäkään toisesta henkilöstä. Koraani kertoo, että Jeesus paransi sairaita ja herätti kuolleita (3:49). Hän syntyi neitsyt Mariasta (3:45–47), julisti evankeliumia juutalaisille (3:49) ja oli Jumalan profeetta (6:85–90). Koraani liittää vain Jeesukseen sen, että Pyhä Henki tuki häntä hänen työssään (2:87, 253). Ainoastaan Jeesusta
  Read More
 • Raamatun opetus reliqua-kysymyksestä Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, Vapahtaja asetti pyhän ehtoollisen sakramentin. Raamattu kertoo meille, että asettaessaan ehtoollisen Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini” (Matt. 26:26). Sitten hän otti maljan, kiitti, antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Juokaa tästä kaikki;
  Read More
  • Ehtoollinen
 • Avioliitto ei-uskovan kanssa Raamattu ei sisällä ehdotonta kieltoa naimisiin menemisestä epäuskoisen kanssa. Se sisältää kuitenkin varoittavia esimerkkejä, mm. kuningas Salomon vaimot, jotka houkuttelivat hänet hyväksymään epäjumalanpalveluksen. (1 Kun. 11:4) Vanhassa testamentissa israelilaisilta, Jumalan kansalta, oli normaalisti kiellettyä mennä toiseen kansaan kuuluvan kanssa naimisiin. Uskovan ei pidä mennä naimisiin sellaisen kumppanin
  Read More
  • Avioliitto
 • STLK:n 45. varsinaisen kirkkokunnankokouksen julkilausuma. Niin kuin Pyhä Henki liikkui alussa vetten päällä (1 Moos. 1:2), niin hän toimii myös pyhässä kasteessa luoden uutta. Sen kautta hän synnyttää synteihinsä kuolleet (Ef. 2:1) uuteen hengelliseen elämään (Joh. 3:5, Tiit. 3:5). Kasteen myötä saadaan Pyhä Henki (Apt. 2:38) sydämeen asumaan (1 Kor.
  Read More
  • Pyhä Henki
 • Teologian maisterit Mika Bergman, Vesa Hautala ja Dani Puolimatka vihittiin ja asetettiin julkisesti saarnavirkaan 31.10.2015 Lahdessa, Rajakadun kirkossa. Vihkimisen ja virkaanasetuksen toimitti pastori Markku Särelä, joka oli myös ohjannut näiden teologien opiskelua Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon teologisessa koulutusohjelmassa usean vuoden ajan. Mika Bergmanin oli kutsunut saarnavirkaan Helsingin Tunnustuksellinen Luterilainen Seurakunta.
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena
  Read More
  • Perhe–elämä
 • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi on Augsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze. Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa. Latvialainen sisarseurakuntamme
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • לָכֵן יִתֵּ֙ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמ֖וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes. 7:14. Selitettävä kohta on Jesajan kirjan alkupuolelta, Jes. 7:14. Ymmärtääksemme tätä jaetta meidän on katsottava
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 •   Rev. Edward Brockwell asetettiin saarnavirkaanTampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastoriksi Siitamajalla  6.7.2010   Virkaanasetustilaisuuden ohjelma (PDF) Kuuntele pääkohdat virkaanasetustilaisuudesta (23 min,  MP3)  
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Augsburgin tunnustuksen VII:n uskonkohdan mukaisesti tunnustamme: "Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan." (Saksalaisen tekstin mukainen käännös). Latinalainen versio kuuluu käännettynä: "Ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen (satis est) yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa." Ymmärrämme "evankeliumin
  Read More
  • Kirkollinen Yhteys
 • Monet kesät ja syksyt ovat muuttuneet talviksi ja taas kevään myötä kesiksi niistä ajoista, kun Jeesus Vapahtajani tarttui minua kädestä ja sanoi: "Minä näytän sinulle elämäsi tien, jota sinun tulee käydä." Sitä tietä olen kulkenut jo hyvin pitkälle, eikä sen määränpää ole vielä saavutettu, vaikka koti onkin jo lähellä. Usein
  Read More
  • Kristillinen Seurakunta
 • Te kansankirkon papit, jotka vastustatte niin sanottua naispappeutta, olette uskonne ja käytäntönne vuoksi tulilinjalla. Teitä vastustavat kansan enemmistö, tiedotusvälineet, epäuskoinen maailma sekä kaikki kansankirkon piispat, pappien valtaenemmistö ja suuri joukko kirkkokansaa. Vaikka haluatte edelleen pysyä kansankirkossa, minun sallittaneen kuitenkin kirjoittaa teille virkakysymyksessä puolustuspuhe, Plädoyer. Olen tottunut siihen, että usein kansankirkkoon
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Kirkollinen Yhteys
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki