Mikä ratkaisuksi naispappeuskiistassa?

Mikä ratkaisuksi naispappeuskiistassa?

Kansankirkossa on vielä teologeja, jotka eivät hyväksy naispappeutta ja jotka kieltäytyvät yhteistyöstä naispappien kanssa. Sikäli kuin he ovat kansankirkon virassa, he ovat uskonsa tähden ristiridassa oman virallisen organisaationsa ja kirkollisen järjestelmänsä kanssa. Nyt he yrittävät ratkaista ongelmaa sillä, että he muodostaisivat kansankirkon sisään oman hiippakunnan. Hiippakunta käsittäisi koko maan ja sillä olisi oma piispa. Tätä ajatusta on esitellyt teol. lis. Sakari Korpinen. Piispa Juha Pihkala reagoi siihen sanomalla, että hiippakunnat perustuvat kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen, joista kumpikaan ei tunne valtakunnallista hiippakuntaa. Tapa toimia yhdessä pitäisi hänen mielestään löytää. Vaihtoehtona olisi sanoutua irti kirkon järjestyksestä. (Aamulehti 1.9.2002).

Yhdistyskristillisyydessä on totuttu eräänlaiseen kaksinaismoraaliin. Yhdistysten jäsenet ovat sekä kansankirkon että yhdistyksen jäseniä. Toisaalta korostetaan kovasti omaa kirkollisuutta ja puhutaan kansankirkko-organisaatiosta äitikirkkona, jota ei saa jättää. Toisaalta oma hengellinen ravinto etsitään yhdistyksen toiminnasta, mutta virallisen seurakunnan, "äitikirkon", jumalanpalveluselämä on yhdistystoimintaan verrattuna toissijaista. Kun tällä ajattelutavalla on yli satavuotiset perinteet, sen kieroutuneisuutta eivät monetkaan tajua.

 Jos naispappeuden vastustajat perustavat oman kansankirkon sisällä olevan hiippakunnan, se on jollakin tavoin mahdollinen vain yhdistyksenä tai siihen verrattavana. Tämä lisäisi sekavuutta. Uuden hiippakunnan seurakuntien jäsenet olisivat edelleen asuinpaikkansa kansankirkkoseurakunnan jäseniä ja sen pappisviran alaisia, olisi tämä pappi sitten nainen tai mies. He olisivat myös virallisen piispanviran ja tuomiokapitulin alaisia, ja sen lisäksi heillä olisi oma piispansa ja oma hiippakuntansa. Piispa Pihkala on johdonmukainen: joko on mukauduttava yhteistoimintaan naispappien kanssa tai on sanouduttava irti kirkon järjestyksestä, mikä voi merkitä vain eroa kansankirkosta. Kolmas vaihtoehto on kaaos. Onko tätä mahdotonta tajuta?

 Nyt olisi jälleen etsikonaika ajatella uudestaan kirkkokysymys Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen pohjalta. Historian kulku on osoittanut oikeaksi Raamatun sanan: "Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan" (Gal. 5:7). Se on osoittanut vääriksi ja kohtalokkaiksi myös evankelisten johtomiesten kirkolliset ratkaisut 1920-luvulla, kun he asettuivat vastustamaan tunnustuksellisten luterilaisten seurakuntien syntyä. Olisiko aivan mahdotonta myöntää erehdys ja tehdä siitä parannus?

 On myös kysyttävä, miksi juuri naisppeudesta on tullut kansankirkossa yhteistoimintaa koskeva vedenjakaja, kun sitä ei tullut mistään muusta opin asiasta, kuten esimerkiksi väärästä vanhurskauttamisopista, vapaasta ratkaisuvallasta, väärästä rippiopista ja -käytännöstä, sakramenttien merkityksen kieltämisestä, tuhatvuotisopista, karismaattisesta hurmahenkisyydestä, väärästä Raamattua koskevasta opista, historialliskriittisestä raamatuntulkinnasta, kirkon sekularisoimisesta (kirkollisvaalien politisoiminen), kirkollisesta yhteydestä anglikaanien kanssa, yhteisen vanhurskauttamisasiakirjan hyväksymisestä paavikirkon kanssa ja niin poispäin lähes loppumattomiin. Miksi vain yksi asia estää yhteistoiminnan eivätkä kansankirkon muut oppisynnit?

 Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko torjuu naispappeuden pyhän Raamatun vastaisena. Kun tunnustukselliset luterilaiset seurakunnat syntyivät jo 1920-luvulla, naispappeus ei ollut tapetilla eikä se siis ollut syynä kansankirkosta lähtemiseen. Oli kysymys paljon suuremmasta ja laajemmasta asiasta, nimittäin koko opista. Luterilainen uskonpuhdistus 1500-luvulla ei rajoittunut vain johonkin yhteen opinkohtaan, vaan kysymys oli kaikkien paavillisten väärinkäytösten poistamisesta ja palaamisesta joka kohdassa uskon ja opin alkulähteelle, pyhään Raamattuun eli Jumalan sanaan. Tätä merkitsi tunnustuksellisten luterilaisten seurakuntien synty 80 vuotta sitten; sitä merkitsee niiden olemassaolo tänään.

Mikä olisi siis ratkaisuksi naispappeuden vastustajille kansankirkossa? Uusi hiippakuntako ja oma piispa? Siitä Jumala heitä varjelkoon! Oikea ratkaisu ja toimintamalli olisi se, että he ensiksi todellisessa parannuksen hengessä etsisivät keskenään opillista yksimielisyyttä pyhän Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaisena ja että ne, joille Jumala sen armossaan lahjoittaisi, lähtisivät Jumalan Sanan johtamina kansankirkosta erillisen tunnustuksellisen luterilaisen seurakunnallisuuden tielle. Silloin kaikki tällaisten seurakuntien paimenet saisivat kutsunsa seurakunnilta ja olisivat kaikki oikeita piispoja ja voisivat virkaanvihkiä uusia paimenia seurakuntien kutsun ja sovitun kirkollisen järjestyksen mukaisesti, kuten Martti Luther piti Wittenbergin seurakunnan paimenia jumalallisiin oikeuksiin nähden tasavertaisina paavikirkon piispojen kanssa. Kun paimenet tuntevat oikean vanhurskauttamisopin ja sen kautta koko evankeliumin terveellisen opin he kulkevat kukin laumansa edellä ja johdattavat Kristuksen lampaita viheriäisille laidunmaille. Silloin kaikuu Kristuksen ääni, ja sitä oikeat lampaat seuraavat. Paimen kulkee edellä, lauma seuraa perässä. Jos ääni on oikea Kristuksen ääni, oikeat lampaat seuraavat, mutta muut vierastavat. Jos julistuksessa ei kaiu Kristuksen ääni, lampaat taas säikähtävät eivätkä seuraa.

 Oikea kirkollinen toiminta löytyy Kristuksen kirkon puhtaita, pettämättömiä tuntomerkkejä seuraten. Ne ovat puhdas, täysialainen evankeliumin oppi ja oikein eli Kristuksen asetuksen mukaan jaetut sakramentit. Nämä osoittavat pettämättömästi, missä Kristuksen kirkko, oikea äitikirkko, on. Kristuksen kirkko ei löydy seuraamalla ihmisiä, ovatpa he miten hurskaita ja rakkaudellisia tahansa. Meissä ihmisissä on vikamme ja puutteemme, mutta Jumalan Sana ja pyhät sakramentit ovat itsessään puhtaat, varmat ja tehoisat. Niitä seuratkaamme. Kirkko löytyy vuorenvarmasti pitäytymällä sen puhtaisiin tuntomerkkeihin. Missä ne ovat, siellä täytyy olla myös Kristuksen pyhän Kirkon. Tämä Kirkko ei ole jokin ulkonainen laitos, vaan ne Kristuksen karitsaiset, jotka uskovat Häneen ja seuraavat Hänen ääntänsä.

 Jumalan kansan tie on aina ollut Herran äänen seuraamista. Se on ollut toistuvaa, jatkuvaa erottautumista toishenkisistä. Nooa meni arkkiin, Israel lähti Egyptistä ja palasi Baabelista heti kun pääsi, Jeesus kärsi "ulkopuolella leirin" ja apostolit erottivat kristityt synagogasta. Kun uskonpuhdistus tuli, luterilaiset katkaisivat kaikkialla, myös Suomessa, yhteyden paavikirkkoon. Nyt kun Jumalan Sana käskee erottautumaan väärästä kirkollisuudesta ja kun esivalta uskonnonvapauslain myötä antaa siihen täydet mahdollisuudet, niin miksi Jumalan kansan pitäisi pysyä vankeudessa? Jumalan kansa ei tarvitse toiminnalleen toisoppisten tukea tai lupaa. Sille riittää se avaintenvalta, jonka Kristus on antanut uskovilleen ja jonka julkista hoitoa varten hän perusti Uuden liiton julkisen saarnaviran.

 Kristus sanoo: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi." (Joh. 8:31-32). Kun totuus vapauttaa, se on todella ihana vapaus. Se ei ole kuitenkaan lihalle mieluista, sillä leirin ulkopuolella kuljetaan Kristuksen pilkkaa kantaen (Hebr. 13:13). Senkin alaisina kristityllä on luja lohdutus: "Jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimen tähden Jumalaa" (1 Piet. 4:16).

 Teol. tri Markku Särelä 


Tyhjä vasen

Lue artikkeleita

  • All
  • Mika Bergman
  • Avioliitto
  • Israel
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Kirkollinen Yhteys
  • Kirkollisia Uutisia
  • Kristillinen Seurakunta
  • Luominen
  • Perhe–elämä
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Uskon Perusasiat Ja Raamatunselitys
  • Vanhurskauttaminen
  • Uudestisyntyminen
  • Jeesuksen Syntymä
  • Ehtoollinen
  • Kirkkohistoria
  • Kirkkokuri
  • Saarnavirka
  • Harha
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko (STLK) kokoontuu vuosittain sisarseurakuntiensa kanssa yhteiseen konferenssiin. Tänä vuonna se järjestettiin Saksan Runkelissa Steedenin paikkakunnalla, jossa vierailevia seurakuntia isännöi sisarseurakuntamme, Evankelis-luterilainen Immanuel -seurakunta. STLK:n osanottajien lisäksi konferenssiin osallistui myös Saksan Teltlow-Flämingin ev.lut. seurakunta Jüterbogista, Bahrenin ja Annabergin evankelis-luterilainen tunnustusseurakunta, sekä Ylösnousemuksen tunnustuksellinen luterilainen seurakunta Latviasta. Konferenssin
  Read More
 • Pyhäinpäivänä, vuotuisen uskonpuhdistusjuhlamme yhteydessä, saimme todistaa riemullista hetkeä, kun Helsingin seurakuntamme apulaispastori, Risto Relander, asetettiin virkaansa. Installaation toimitti Helsingin seurakunnan pastori Markus Mäkinen. Toimituksessa oli mukana Relanderia siunaamassa pastorit Edward Brockwell, Kimmo Närhi ja Markku Särelä. Pastori Mäkinen painotti installaatiopuheessa, että julkinen saarnavirka on Kristuksen armolahja, jonka kautta evankeliumi ja
  Read More
 • Ikäväksemme joudumme toteamaan, että viimeisen neljän kuukauden aikana kaksi seurakuntamme pastoria on luopunut kutsustaan seurakuntiemme pastorina sekä seurakunnan jäsenyydestä. Mika Bergman ilmoitti erostaan 28.4.2018 ja Dani Puolimatka 15.8.2018. Molemmat pastorit ilmoittivat eronsa syyksi henkilökohtaisessa uskonvakaumuksessaan tapahtuneista muutoksista, jotka tekivät heidän toimintansa evankelis-luterilaiseen tunnustukseen sitoutuneessa seurakunnassa mahdottomaksi. Bergman toimi Helsingin ja
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Koko Raamattu Jumalan sanana Käännös lähtee siitä, että Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima Jumalan sana. Tämä periaate on ohjannut käännösprosessin jokaista vaihetta. Kääntämistä hallitsi pohjatekstin kunnioittaminen. Käännös on sanatarkempi kuin vuoden 1992 kirkkoraamattu. Käännettävän tekstin ajatus on pyritty välittämään suomen kielelle tinkimättä sen sanavalinnoista, mikäli tämä on ollut ymmärrettävästi mahdollista.
  Read More
  • Raamattu
 • Olen kiitollinen siitä, että minulla on tänä iltana mahdollisuus kommentoida Matti Väisäsen uutta kastekirjaa Pelastuksesta osalliseksi. Väisäsen kastekirjat ovat korostaneet hienolla tavalla kasteen luovuttamatonta arvoa ja niistä on ollut minulle henkilökohtaisesti suurta hyötyä elämäni aikana. Olen kuitenkin hyvin murheellinen Väisäsen uudesta kirjasta ja siitä, että sen ajatukset leviävät laajasti suomalaisen
  Read More
  • Harha
  • Jumalan Sana
  • Kaste
  • Mika Bergman
  • Uudestisyntyminen
 • Uuden avioliittolain myötä useampi kansankirkon pastori on ilmaissut aikeensa vihkiä homopareja avioliittoon. He mieltävät toimivansa Raamatun hengessä siunatessaan kahden samaa sukupuolta olevan liiton. Ehkä osa heistä tiedostaa sen, että Raamattu tuomitsee useassa kohdassa samaa sukupuolta olevien väliset sukupuolisuhteet, mutta he yleensä ajattelevat näiden kohtien olevan sidoksissa omaan aikaansa. Kun pohditaan
  Read More
  • Avioliitto
  • Jumalan Sana
  • Mika Bergman
 • Pyhäinpäivänä 5.11. Lahdessa vihittiin pastoriksi teologian maisteri Markus Mäkinen-Taina. Virkaanvihkimys toimitettiin uskonpuhdistusjuhlan avausjumalanpalveluksen yhteydessä Rajakadun kirkolla. Virkaanvihkimyksen toimitti kirkkokunnanjohtaja pastori Mika Bergman. Vihkimyksessä avustivat muut STLK:n pastorit ja Luterilaisen Ristin Seurakunnan pastori Risto Relander. Markus Mäkinen-Tainan oli kutsunut pastoriksi Helsingin Tunnustuksellinsen Luterilainen seurakunta. Helsingin seurakunnassa palvelevat tällä hetkellä lisäksi pastorit
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Siitamajan leirikeskuksella pidettiin 23.–24.9. teologinen konferenssi, jonka aiheena oli saarnavirka. Konferenssin puhujina oli teologeja STLK:sta ja sisarseurakunnistamme Saksasta ja Suomesta. Osanottajia saapui näiden kirkkojen lisäksi myös muista suomalaisista kirkoista, sekä teologeja että maallikkoja. Konferenssi oli onnistunut. Se antoi eri maista oleville teologeille tilaisuuden tutustua uskonveljiinsä paremmin ja lujittaa sisarkirkkojen välisiä
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jeesus muslimi? Koraanissa puhutaan Jeesuksesta enemmän kuin kenestäkään toisesta henkilöstä. Koraani kertoo, että Jeesus paransi sairaita ja herätti kuolleita (3:49). Hän syntyi neitsyt Mariasta (3:45–47), julisti evankeliumia juutalaisille (3:49) ja oli Jumalan profeetta (6:85–90). Koraani liittää vain Jeesukseen sen, että Pyhä Henki tuki häntä hänen työssään (2:87, 253). Ainoastaan Jeesusta
  Read More
 • Raamatun opetus reliqua-kysymyksestä Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, Vapahtaja asetti pyhän ehtoollisen sakramentin. Raamattu kertoo meille, että asettaessaan ehtoollisen Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini” (Matt. 26:26). Sitten hän otti maljan, kiitti, antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Juokaa tästä kaikki;
  Read More
  • Ehtoollinen
 • Avioliitto ei-uskovan kanssa Raamattu ei sisällä ehdotonta kieltoa naimisiin menemisestä epäuskoisen kanssa. Se sisältää kuitenkin varoittavia esimerkkejä, mm. kuningas Salomon vaimot, jotka houkuttelivat hänet hyväksymään epäjumalanpalveluksen. (1 Kun. 11:4) Vanhassa testamentissa israelilaisilta, Jumalan kansalta, oli normaalisti kiellettyä mennä toiseen kansaan kuuluvan kanssa naimisiin. Uskovan ei pidä mennä naimisiin sellaisen kumppanin
  Read More
  • Avioliitto
 • STLK:n 45. varsinaisen kirkkokunnankokouksen julkilausuma. Niin kuin Pyhä Henki liikkui alussa vetten päällä (1 Moos. 1:2), niin hän toimii myös pyhässä kasteessa luoden uutta. Sen kautta hän synnyttää synteihinsä kuolleet (Ef. 2:1) uuteen hengelliseen elämään (Joh. 3:5, Tiit. 3:5). Kasteen myötä saadaan Pyhä Henki (Apt. 2:38) sydämeen asumaan (1 Kor.
  Read More
  • Pyhä Henki
 • Teologian maisterit Mika Bergman, Vesa Hautala ja Dani Puolimatka vihittiin ja asetettiin julkisesti saarnavirkaan 31.10.2015 Lahdessa, Rajakadun kirkossa. Vihkimisen ja virkaanasetuksen toimitti pastori Markku Särelä, joka oli myös ohjannut näiden teologien opiskelua Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon teologisessa koulutusohjelmassa usean vuoden ajan. Mika Bergmanin oli kutsunut saarnavirkaan Helsingin Tunnustuksellinen Luterilainen Seurakunta.
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena
  Read More
  • Perhe–elämä
 • Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi on Augsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze. Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa. Latvialainen sisarseurakuntamme
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • לָכֵן יִתֵּ֙ן אֲדֹנָ֥י ה֛וּא לָכֶ֖ם א֑וֹת הִנֵּ֣ה הָעַלְמָ֗ה הָרָה֙ וְיֹלֶ֣דֶת בֵּ֔ן וְקָרָ֥את שְׁמ֖וֹ עִמָּ֥נוּ אֵֽל׃ Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes. 7:14. Selitettävä kohta on Jesajan kirjan alkupuolelta, Jes. 7:14. Ymmärtääksemme tätä jaetta meidän on katsottava
  Read More
  • Jeesuksen Syntymä
 •   Rev. Edward Brockwell asetettiin saarnavirkaanTampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastoriksi Siitamajalla  6.7.2010   Virkaanasetustilaisuuden ohjelma (PDF) Kuuntele pääkohdat virkaanasetustilaisuudesta (23 min,  MP3)  
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Augsburgin tunnustuksen VII:n uskonkohdan mukaisesti tunnustamme: "Sillä kristillisen kirkon todelliseen yhteyteen riittää, että siinä evankeliumi saarnataan yksimielisesti puhtaan käsityksen mukaisesti ja sakramentit Jumalan sanan mukaisesti jaetaan." (Saksalaisen tekstin mukainen käännös). Latinalainen versio kuuluu käännettynä: "Ja kirkon oikeaan yhteyteen on tarpeen (satis est) yksimielisyys evankeliumin opissa ja sakramenttien jakamisessa." Ymmärrämme "evankeliumin
  Read More
  • Kirkollinen Yhteys
 • Monet kesät ja syksyt ovat muuttuneet talviksi ja taas kevään myötä kesiksi niistä ajoista, kun Jeesus Vapahtajani tarttui minua kädestä ja sanoi: "Minä näytän sinulle elämäsi tien, jota sinun tulee käydä." Sitä tietä olen kulkenut jo hyvin pitkälle, eikä sen määränpää ole vielä saavutettu, vaikka koti onkin jo lähellä. Usein
  Read More
  • Kristillinen Seurakunta
 • Te kansankirkon papit, jotka vastustatte niin sanottua naispappeutta, olette uskonne ja käytäntönne vuoksi tulilinjalla. Teitä vastustavat kansan enemmistö, tiedotusvälineet, epäuskoinen maailma sekä kaikki kansankirkon piispat, pappien valtaenemmistö ja suuri joukko kirkkokansaa. Vaikka haluatte edelleen pysyä kansankirkossa, minun sallittaneen kuitenkin kirjoittaa teille virkakysymyksessä puolustuspuhe, Plädoyer. Olen tottunut siihen, että usein kansankirkkoon
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Kirkollinen Yhteys
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki