Hengen yhteys

Hengen yhteys

17. sunnuntaina Pyhän Kolmiykseyden päivästä, I vuosikerran epistolateksti

 Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä: yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Ef. 4:1–5.

Jumala on luonut uskoviensa välille erityisen Hengen yhteyden. Tämä yhteys ei ole vain yhteenkuuluvuuden tunnetta tunnetasolla, vaan se on paljon enemmän. Se on yhteenkuuluvuutta. Ja tällä yhteenkuuluvuudella on erityiset tunnusmerkkinsä. Tästä asiasta tekstimme puhuu. Siihen haluamme syventyä.

1. On olemassa Hengen yhteys

Kun ihminen Jumalan luomissanan voimasta syntyy tähän maailmaan, hän ei synny erakoksi, vaan äitinsä rinnoille ja perheen, kodin, suvun, maansa ja koko ihmiskunnan yhteyteen. Kun ihminen evankeliumin ja kasteen voimasta syntyy Jumalan lapseksi, hän syntyy Jumalan ja hänen perheväkensä yhteyteen. Tästä yhteydestä erillään olevaa kristittyä ei ole olemassa. Jo Isä meidän – rukous ilmentää tätä. Kaikilla tosi kristityillä on yhteinen Isä, jotka rukoilevat sanoen ”Isä meidän”. He eivät käytä sanontaa ”minun Isäni”. Vain Herra Kristus sanoi: ”Minun Isäni ja teidän Isänne”, ilmaisten sillä oman erityisen suhteensa Jumalan ainoana Poikana taivaalliseen Isäänsä. Niin kuin on suuriarvoista saada kuulua rakastavan kodin ja omaisten piiriin, vielä suurempiarvoinen on kutsumus olla Jumalan perheen jäsen.

Tämä yhteys on Pyhän Hengen synnyttämä. Se on suoranainen seuraus uskosta. Sillä uskon kautta me synnymme Jumalan lapsiksi armonvälineiden vaikutuksesta Pyhän Hengen toimesta. Usko liittää meidät taivaallisen Isämme yhteyteen. Ja kun yhteys Isään on palautunut ja tuhlaajalapsi on tullut retkiltään Isän syleilyyn, hän on samalla tullut kotiin veljien ja sisarten pariin. Tai toisin sanoen: Jeesuksen lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Tämä ääni vetää heistä jokaisen Jeesuksen luo, mutta samalla he löytävät toisensa Jeesuksen ympäriltä hänen ääntään kuulemasta.

Isän rakastava syleily, jolla hän ottaa tuhlaajalapsen kotiin takaisin, yhdistää kaikkia uskovia. Se ei ole vain tuntemus, vaan tosiasia, josta sanan ja sakramenttien lohdulliset lupaukset meidät vakuuttavat. Ja nämä lupaukset kestävät silloinkin, kun hyvät tunteet ovat poissa ja epäilykset ahdistavat.

Jeesuksen suloinen, viheriäille niityille ja lammastarhan turvaan johdattava paimenääni, kaikuu kokoavana, lauman muodostavana. Ja niin on vain yksi lauma. On olemassa vain yksi Kristuksen Kirkko, niin kuin on olemassa vain yksi Hyvä Paimen ja hänen yksi paimenäänensä. Että tämä lauma on yksi, on tosiasia. Se on totta kaikesta ulkoisen kristikunnan rikkinäisyydestä ja lukemattomista sen piirissä vallitsevista vääristä opeista huolimatta. Sillä Kristuksen Kirkon ykseys ja siinä vallitseva Hengen yhteys, ei ole ulkonaista. Se on sisäinen, sydämissä oleva uskon yhteys. Se on sellainen yhteys, jossa jokaisella on sydämessään sama usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja Vapahtajaan Herraan Kristukseen ja sama oppi, tuo lohdullinen armonoppi.

Meidän on tärkeätä havaita, että tämä Hengen yhteys on jo olemassa. Sitä ei vasta luoda, eikä sitä voi ihmiskeinoin saada aikaan. Tekstimme ei näet kehota sitä luomaan, vaan säilyttämään sen. Ihminen joko on tässä yhteydessä tai hän ei ole. Epäuskoiset voivat päästä tähän yhteyteen vain kääntymällä epäuskostaan elävän Jumalan tykö ja palaamalla kasteensa liittoon armon osallisuuteen Kristuksessa.

 2. Hengen yhteydellä on tunnusmerkkinsä

Kirkollinen sekavuus selittyy osaksi siitä, ettei tunneta Hengen yhteyden ja Kristuksen Kirkon tunnusmerkkejä. Ajatellaan hyvin yksinkertaistetusti, että Kristuksen Kirkko olisi kaikkien kristillisten kirkkojen jäsenten summa. Tai ajatellaan, että Suomessa sitä edustaisivat kansankirkot ja että niihin kuuluminen olisi tae Kristuksen Kirkkoon kuulumisesta, koska näillä kirkoilla olisi historiallinen jatkumo alkulähteille. Tässä ajattelussa ei tekstillämme ja sen opetuksella ole merkitystä. Tekstimme näet sanoo: ”Yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte; yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.”

Etsiessämme Hengen yhteyttä meidän on siis ensiksi kysyttävä, vallitseeko tekstimme mukainen yksimielisyys opetuksessa eli onko yksi ja sama toivo, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä. Luterilainen uskonpuhdistus perusti koko oman paavikirkosta erillisen toimintansa opin yksimielisyydelle. Augsburgin tunnustus sanoo latinalaisen tekstin mukaan: ”Edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi, pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta.” Saksalainen teksti tuo vielä ilmi, että Kirkko on sellainen pyhien yhteisö, jossa evankeliumi julistetaan puhtaasti yksimielisesti (einträchtiglich”).

Hengen yhteydelle on siis ominaista yksimielisyys opissa. Tämä yksimielisyys ei ole mitä tahansa yksimielisyyttä, ei jotakin jonkun henkilön tai yhteisön määräämää yksimielisyyttä, jolle toisten tulee alistua pakosta tai edes vapaaehtoisesti, vaan se on raamatunmukaisuutta, evankeliumin opissa pysymistä Pyhän Hengen aikaansaamana.

Hengen yhteydellä on siis tunnusmerkkinsä, ne välineet, joilla usko Kristukseen syntyy, joista me saamme Pyhän Hengen ja Jumalan armon.

Näihin tunnusmerkkeihin uskollisesti pitäytyessämme seurakunnallisessa toiminnassa säilytämme Hengen yhteyden. Jos me sivuutamme ne, asetumme Hengen yhteyden ulkopuolelle. Seurakunta ei saa siis julistaa väärää oppia eikä sitä suvaita. Jokainen väärä oppi tekee uuden jumalan, epäjumalan. Siitä, että Jumala on yksi, seuraa, että on vain yksi usko, yksi kaste, yksi toivo.

3. Kutsumuksemme arvo vaatii meitä säilyttämään Hengen yhteyden

Apostoli Paavali vetoaa saamaamme kutsumuksen arvoon. Hän sanoo: ”Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä.”

Olemme saaneet kutsun Jumalan lapsiksi taivaallisen Isän perheväkeen Hengen yhteydessä. Tuhlaajalapsi on otettu Isän armoihin, hänen käsivartensa rakkaaseen syleilyyn ja Hyvän Paimenen lammaslaumaan, hänen, joka on sanonut: ”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä." Tässä on kutsumuksemme ja siinä on myös sen mittaamattoman korkea arvo. Siinä on myös toivomme, se yksi ja sama toivo, jonka me uskovat kaikki kutsumuksessamme saimme.

Tämä suunnaton, iankaikkinen kutsumuksemme arvo vaatii meitä säilyttämään Hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Siinä tarvitsemme nöyryyttä ja hiljaisuutta ja pitkämielisyyttä. Miten usein nöyryyden puute on estänyt ihmisiä luopumasta harhoistaan ja väärästä kirkollisesta yhteydestä. Miten usein ”suuna ja päänä” olemisen halu on estänyt oppivaisella mielellä olemisen ja niiden kuulemisen, jotka Jumalan käskystä julistavat meille totuudessa Sanaa. Miten usein lihallinen äkkinäisyys pitkämielisyyden sijasta on repinyt seurakuntaa. Tässä on aina jatkuvan itsetutkistelun ja parannuksen teon paikka säilyttääksemme todellisen Hengen yhteyden.

Hengen yhteydessä on siis kysymys sellaisesta yhteydestä, joka säilyttää yhteyden Kristuksen Kirkkoon kaikkina aikoina. Tämä merkitsee yhteyttä apostoleihin ja profeettoihin, sillä Kristuksen Kirkko on rakennettu heidän perustukselleen kulmakivenä itse Herra Kristus. Hengen yhteyttä ei ole siellä, missä apostoleista ja profeetoista luovutaan ja toimitaan vastoin Raamatun sanaa.

Seuratessamme Kristuksen Kirkon puhtaita tuntomerkkejä saamme pitäytyä kirkoista suurimpaan, pyhimpään, vanhimpaan ja pysyvimpään eli siihen yhteen Kirkkoon, jonka olemassaolon tunnustamme Apostolisessa uskontunnustuksessa, kun sanomme: ”Minä uskon yhden, pyhän, kristillisen Seurakunnan.”

Mutta samalla tapahtuu uskon paradoksi: Kun pitäydymme tähän suurimpaan kirkkoon, joudumme täällä toiminnassamme hyvin ristinalaiseen ja piskuiseen joukkoon, jota turmeltunut järkemme ei voi ymmärtää tuon kunniakkaan pyhän Kirkon oikeaksi ja aidoksi edustajaksi, mitä se kuitenkin todellisuudessa on.

On siis pysyttävä Kristuksessa, hänen armossaan ja hänen sanassaan ja puhtaassa evankeliumin opissa, ja niin omasta puolestamme säilytämme sitä Hengen yhteyttä, joka Kristuksen Kirkossa vallitsee. Katse Kristukseen ristillä riippuneeseen! Sydän Jumalan puoleen ja mieli siihen, mikä ylhäällä on! Usko kiinni Sanaan! Rakkaus Jumalan Seurakuntaan ja sen pettämättömiin tuntomerkkeihin! Niin säilyköön keskellämme usko, toivo ja rakkaus sekä Hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Amen.

 Markku Särelä

Virret 1938: 528:1-4; 415:1,4,5,9; 250:1-4; 334;129


Tyhjä vasen

Lue saarnoja

  • All
  • Mika Bergman
  • Edward Brockwell
  • Vesa Hautala
  • Markus Mäkinen
  • Kimmo Närhi
  • Dani Puolimatka
  • Markku Särelä
  • Risto Relander
  • Saarna
  • Rippisaarna
  • Hartaus
  • Matt. 7:13 14
  • Matt. 7:15 21
  • Matt. 21:1 9
  • Luuk. 16:1 9
  • Luuk. 17:11 19
  • Luuk. 19:41 47
  • Anteeksiantamus
  • Armonvälineet
  • Evankeliumi
  • Ilo
  • Ikuinen Elämä
  • Israel
  • Jaakob
  • Jeesuksen Kärsimys
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Job
  • Jumala
  • Jumalan Poika
  • Jumalan Rakkaus
  • Jumalan Sana
  • Kadotus
  • Kaksiluonto–oppi
  • Kaste
  • Katumus
  • Kiitos
  • Kiusaukset
  • Kristillinen Elämä
  • Kristillinen Seurakunta
  • Kristityn Risti
  • Kärsimys
  • Lohdutus
  • Lopunajat
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Oikea Oppi
  • Omaisuus
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Rauha
  • Sovitus
  • Suru
  • Synti
  • Usko
  • Vanhurskauttaminen
  • Koettelemukset
  • Synninpäästö
  • Kristuksen Taivaaseen Astuminen
  • Johannes Kastaja
  • Paastonaika Ja Pääsiäinen
  • Rukous
  • Esirukous
  • Pääsiäissunnuntai
  • Toinen Pääsiäispäivä
  • 1. Sunnuntai Pääsiäisestä (Quasi Modo Geniti)
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • 3. Sunnuntai Pääsiäisestä (Jubilate)
  • 4. Sunnuntai Pääsiäisestä (Cantate)
  • Marianpäivä
  • Laskiaissunnuntai (Esto Mihi)
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • 3. Paastonajan Sunnuntai (Oculi)
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Palmusunnuntai
  • Kiirastorstai
  • 1. Adventtisunnuntai
  • 2. Adventtisunnuntai
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Jouluaatto
  • Ensimmäinen Joulupäivä
  • Joulun Jälkeinen Sunnuntai
  • Uudenvuodenaatto
  • Uudenvuoden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Septuagesimasunnuntai
  • Seksagesimasunnuntai
  • Loppiainen
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 4. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 5. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 6. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Kynttilänpäivä
  • Helluntai
  • Pyhän Kolmiykseyden Päivä
  • 2. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 9. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 10. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Helatorstai
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 17. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Mikkelinpäivä
  • 20. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 21. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 22. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 26. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Pyhäinpäivä
  • Kirkkovuoden Lähinnä Viimeinen Sunnuntai
  • Tuomiosunnuntai
  • Pyhä Ehtoollinen
  • Maallinen Ja Hengellinen Uskovan Elämässä
  • Pyhä Raamattu
  • Pyhä Saarnavirka
  • Harha
  • Antaminen
  • Etsikkoaika
  • Lähimmäinen
  • Kiitollisuus
  • 22.Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Paastonajan Sunnuntai
  • 1. Vuosikerta
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
  • Luuk. 5:1 11
  • Jaak. 1:22 27
  • 2. Piet. 1:17
  • Matt. 11:25 27
  • Luuk.10:23 37
  • Laupias Samarialainen
  • Lapsenusko
  • Viettelykset
  • Jumalan Valtakunta
  • Matt.18:1 11
  • Jumalan Armo
  • Liiton Arkki
  • 17. Pyhän Kolmiykseyden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Luuk.14:1 6
  • Lakihenkisyys
  • Esivalta
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa kiedotuksi. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsensa herodeslaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, tiedämme, että olet totuudellinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa kenestäkään välittämättä, sillä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" Mutta Jeesus ymmärsi heidän
  Read More
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Esivalta
  • Markus Mäkinen
 • Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli vaientanut saddukeukset, he kokoontuivat yhteen, ja eräs heistä, lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on:
  Read More
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jumalan Rakkaus
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Saarna
  • Vesa Hautala
 • Sitten [Jeesus] astui veneeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. Katso, hänen luokseen tuotiin halvaantunut mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut." Katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa." Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa
  Read More
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Esirukous
  • Kärsimys
  • Markus Mäkinen
  • Rukous
 • Tapahtui, että kun [Jeesus] tuli sapattina erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, he pitivät häntä silmällä. Katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Jeesus alkoi puhua lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina?" Mutta he olivat vaiti. Hän tarttui häneen, paransi hänet ja laski menemään. Hän sanoi heille: "Jos
  Read More
  • 17. Pyhän Kolmiykseyden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Jumalan Armo
  • Jumalan Rakkaus
  • Lakihenkisyys
  • Luuk.14:1 6
  • Markus Mäkinen
 • Sen jälkeen tapahtui, että hän vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsi monia hänen opetuslapsistaan sekä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa. Äiti oli leski, ja hänen kanssaan oli paljon ihmisiä kaupungista. Hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: "Älä
  Read More
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jumalan Armo
  • Liiton Arkki
  • Markus Mäkinen
  • Sovitus
 • Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: "Kuka sitten on suurin taivasten valtakunnassa?" Hän kutsui luokseen lapsen, asetti sen heidän keskelleen ja sanoi: "Totisesti sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette tule taivasten valtakuntaan. Sen tähden, se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Se,
  Read More
  • Jumalan Valtakunta
  • Lapsenusko
  • Markus Mäkinen
  • Matt.18:1 11
  • Mikkelinpäivä
  • Usko
  • Viettelykset
 • Jumala voi tehdä pahastakin hyvää Sen jälkeen kun Joosef oli haudannut isänsä, hän palasi Egyptiin, hän ja hänen veljensä sekä kaikki, jotka hänen kanssaan olivat menneet hautaamaan hänen isäänsä. Mutta Joosefin veljet pelkäsivät, kun heidän isänsä oli kuollut, ja ajattelivat: "Ehkä Joosef nyt alkaa vainota meitä ja kostaa meille kaiken
  Read More
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Koettelemukset
  • Saarna
  • Vesa Hautala
 • Katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi koetellen [Jeesusta]: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisin?" Hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Miten luet?" Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Hän sanoi
  Read More
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Laupias Samarialainen
  • Luuk.10:23 37
  • Markus Mäkinen
 • Siihen aikaan Jeesus vielä puhui ja sanoi: ”Ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on ollut otollista sinun edessäsi. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne
  Read More
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Markus Mäkinen
  • Matt. 11:25 27
  • Usko
 • Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä majesteettiselta kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." (2. Piet. 1:17) Kristus Jeesus sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden. Psalmissa 97 sanotaan: HERRA on kuningas! riemuitkoon maa. Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä
  Read More
  • 2. Piet. 1:17
  • Markus Mäkinen
  • Rippisaarna
 • Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä
  Read More
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jaak. 1:22 27
  • Markus Mäkinen
 • ”Tapahtui, että kun kansa tunkeutui Jeesuksen ympärille kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Genetsaretin järven rannalla, hän näki järven rannassa kaksi venettä; mutta kalastajat olivat lähteneet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Hän astui niistä toiseen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkan päähän maasta; ja hän istui ja
  Read More
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Kimmo Närhi
  • Luuk. 5:1 11
 • 3. pääsiäisenjälkeinen sunnuntai, I vsk Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Vähän aikaa, niin ette enää näe minua, ja taas vähän aikaa, niin näette minut, sillä minä menen Isän luo." Silloin muutamat hänen opetuslapsistaan sanoivat toisilleen: "Mitä tarkoittaa, kun hän sanoo meille: 'Vähän aikaa, niin ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Markus Mäkinen
 • Pääsiäispäivä. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä he ja eräitä muita naisia tuli hyvin varhain haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. He huomasivat kiven vieritetyksi pois haudalta. He menivät sisälle, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Tapahtui, että kun he olivat tästä ymmällä, katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. He
  Read More
  • Evankeliumi
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Markus Mäkinen
  • Pääsiäissunnuntai
  • Sovitus
 • 5. paastonajan sunnuntai (judica) I vsk Mutta kun Kristus tuli esiin tulevaisen hyvän ylipappina, hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan pyhään ja sai aikaan iankaikkisen
  Read More
  • 1. Vuosikerta
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Kimmo Närhi
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
 • 4. paastonajan sunnuntai I vsk. Joh. 6:1-15 Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, meren tuolle puolelle. Häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsineen. Pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon
  Read More
  • 4. Paastonajan Sunnuntai
  • Paastonaika Ja Pääsiäinen
  • Risto Relander
  • Saarna
 • 4. paastonajan sunnuntai (puolipaasto), I vuosikerta. Kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla hienoa mannaa, hienoa kuin härmä. Kun israelilaiset näkivät sen, he sanoivat toisilleen: "Se on mannaa." Sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: ”Tämä on se leipä, jonka HERRA on antanut teille syötäväksi.”
  Read More
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • Evankeliumi
  • Markus Mäkinen
  • Pyhä Ehtoollinen
  • Rippisaarna
 • Psalmissa 19 Pyhä Henki nostaa silmämme taivaiden ääriin, ja näin hän näyttää meille Jumalan Sanan valtavan ja suuren aarteen. Sellainen voima Sanalla on, että se tunkeutuu sielujemme syvyyksiin. Olemme täynnä hämmästystä Jumalan ihmeistä sekä hänen maailmassaan että hänen Sanassaan. Psalmista aloittaa ylistämällä Jumalaa hänen kunniastaan, jota julistetaan luomakunnassa. Hän ylistää
  Read More
  • Edward Brockwell
  • Hartaus
  • Jumalan Sana
  • Pyhä Raamattu
  • Usko
 • 1. paastonajan sunnuntai (Invocavit), 1. vsk. 1 Moos. 3:1–15 Mutta käärme oli älykkäin kaikista kedon eläimistä, jotka HERRA Jumala oli tehnyt. Se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" Vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä
  Read More
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • Markus Mäkinen
  • Saarna
 • 2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere), 1. vsk, Matt. 15:21-28. Sitten Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Katso, kanaanilainen nainen tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti tytärtäni." Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä
  Read More
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • Markus Mäkinen
  • Saarna
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki

Muista myös saarnakirjat

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Markku Särelä
  • C. F. W. Walther
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
 • Oletus
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Satunnainen